ZEC: ochrona środowiska – jesteśmy w tym dobrzy

Komin ZEC
fot. G. Hanaf Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu charakteryzuje dbałość o ochronę środowiska i ma holistyczne podejście do tego aspektu.
istotne.pl 0 rafał koronkiewicz, zec bolesławiec

Reklama

Wszechstronna dbałość o środowisko wyraża się w wyposażeniu ZEC w jeden z najnowocześniejszych systemów odpylania oraz najlepsze z dostępnych na rynku kotły, na wybieraniu optymalnego do spalania miału i kontrolowaniu tego surowca pod względem zawartości szkodliwych czynników (m.in. siarki). Wpływ na ochronę środowiska ma też komin odbudowany w nowej technologii, zgodnie z obowiązującymi, znacząco zaostrzonymi przepisami i normami oraz zwiększenie efektywności sieci.

Ekologiczne efekty przedsięwzięć ZEC zrealizowane w 2014 roku

Bolesławiecki ZEC dostosowując się do wciąż zmienianych przepisów, wynikających z dyrektyw unijnych, zmniejszył emisję pyłu do 100 miligramów na metr sześcienny, mimo, że tak rygorystyczne parametry będą obowiązywały dopiero od 2016 roku, ZEC już jest do tego przygotowany.

Zakład posiada najnowszą generację urządzeń odpylających. Modernizacja była dwuetapowa. W 2005 roku modernizacja polegała na montażu odpylania dwustopniowego z multicyklonami oraz w latach 2013-14 jeszcze ją unowocześniono. Założono nowoczesne urządzenia odpylające opatentowane przez polską firmę inżynierską i będące dziełem rodzimej myśli technicznej. Urządzenia odpylające (baterie cyklonów i multicyklonów nowej generacji) sprawdzają się bardzo dobrze. To one pozwalają na osiągniecie efektu emisji pyłu poniżej 100 milimetrów pyłu na m3. Nowe urządzenia w zasadzie nie generują też żadnych dodatkowych kosztów.

Efekt ekologiczny po modernizacji układu odpylania polega na zmniejszeniu emisji pyłu do atmosfery Bolesławca o 62, 57% . Jest to wynik obliczony na podstawie średnich danych pomiarowych z okresu 2009-2012. Analizując efekty dla środowiska uwzględniono dane z dłuższego okresu - są one jeszcze większe. Na poniższym wykresie widać, że emisja pyłów po roku 2016 będzie stanowiła ok. 23% średniej emisji z lat 2006-2014 i zaledwie ok. 6% średniej emisji z lat 2001-2004. Na wykresie zamieszczono również emisję pyłów wyliczoną dla proponowanych przez Unię Europejską standardów emisyjnych 30 mg/Nm3. Widać, że efekt ok. 6,24 t jest niewielki, natomiast koszty dostosowania instalacji do tak drastycznych norm (na granicy błędów urządzeń pomiarowych) są stosunkowo duże.

ZEC tabele porównawczeZEC tabele porównawczefot. zec

Wymiana sieci: ponad 2 tony mniej pyłów w atmosferze

Zwiększenie efektywności polega na zmniejszeniu strat po wymianie sieci w starej technologii kanałowej na sieci preizolowane. ZEC zastosował rury „w piance” składające się z rury przewodowej, izolacji poliuretanowej i płaszcza osłonowego.
Prac modernizujących było bardzo dużo. Wymieniono sieć ciepłowniczą oraz zbudowano przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II nr 2a-2b i nr 4a-4b, przy ul. Staroszkolnej nr 6a-6b. Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej objęła komory w rejonie ul. Chrobrego i ul. Asnyka, przy ul. Bielskiej w kierunku ul. Łukaszewicza, przy ul. Kosiby i przy ul. Starzyńskiego. Rozbudowano osiedlowe sieci ciepłownicze w kierunku Placu Zamkowego oraz w rejonie ul. Gdańskiej, Garncarskiej i Łokietka. Zbudowano też przyłącze do Zespołu Szkół Mechanicznych. Wykonano spięcia sieci ciepłowniczych oraz przebudowano magistralę „Śródmiejską”.

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości ok.820 m w celu podłączenia kilku obiektów wyposażonych obecnie w lokalne kotłownie gazowe dało spodziewany efekt ekologiczny.

Ograniczenia emisji pyłów do atmosfery wyniosą około 2,2 tony. W stosunku do stanu istniejącego jest to zmniejszenie emisji o 68,3%. Bardzo podobny efekt ekologiczny może być spodziewany w przypadku emisji dwutlenku siarki. Będzie go mniej o około 10 ton rocznie, co stanowi około 61,7 % mniej wobec stanu obecnego emisji pyłów. Dla poszczególnych substancji efekt ekologiczny wyliczono w oparciu o program „ATMOTERM”.

ZEC tabele porównawczeZEC tabele porównawczefot. zec

Dbałość ZEC o odpowiednią jakość miału węglowego – już na etapie przetargów – również skutkuje mniejszymi emisjami szkodliwych substancji do atmosfery podczas spalania węgla. Poniższy wykres obrazuje przykładowe emisje dwutlenku siarki.

ZEC tabele porównawczeZEC tabele porównawczefot. zec

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Bolesławca

Priorytetem dla bolesławieckiego Zakładu Energetyki Cieplnej będą zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji gazów wynikające z uchwalonego przez Radę Miasta 20 maja 2015 roku „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”.

– Aktualnie jesteśmy na etapie analizy systemu ciepłowniczego pod kątem możliwości i kierunków optymalnego rozwoju oraz opracowywania Strategii ZEC-u na lata 2015-2020. Dodam, że jednym z zadań strategii będzie doprowadzenie ciepła dla celów ogrzewania mieszkań i ciepłej wody do Rynku i sąsiadujących ulic. Podniesie to znacznie standard zamieszkania w centrum miasta, wpływając na bezpieczeństwo i eliminację niskiej emisji gazów i pyłów oraz poprawi estetykę – mówi o planach na przyszłość prezes ZEC Rafał Koronkiewicz.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec” jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych do czego w ogromnej części przyczynia się Zakład Energetyki w Bolesławcu.

Reklama