materiał promocyjny

ZEC Bolesławiec gwarantuje dostawy ciepła dla swoich odbiorców

Budynek ZEC Bolesławiec
fot. ZEC Bolesławiec Na rynku energetycznym mamy dzisiaj do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. Wprowadzenie embarga na dostawy węgla ze wschodu spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, ograniczony dostęp do surowców energetycznych oraz inflacja, która spowodowała wzrost pozasurowcowych kosztów wytworzenia ciepła i jego przesyłu, znacznie pogorszyło sytuację gospodarczą, co przełożyło się na kolejny, gwałtowny wzrost cen zakupu węgla, gazu i innych paliw.
istotne.pl 86 zec bolesławiec

Reklama

Z uwagi na wspomnianą sytuację nastąpił wzrost ceny nabycia węgla, w zależności od jego pochodzenia (krajowy, zagraniczny) i miejsca zakupu (bezpośrednio w kopalni, na giełdzie) od ok. 100% do nawet 300-400%. ZEC prowadzi obecnie końcowe rozmowy z Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) i jest bliski zakontraktowania wymaganej ilości węgla polskiego. Trwają również starania o uzyskanie jak najniższej ceny zakupu węgla, która może wzrosnąć o ok. 100%. Spowoduje to wzrost wydatków przeznaczonych na ten cel z kwoty ok. 5,5 mln. zł w 2021r. do kwoty ponad 10,2 mln. zł. w 2022r. PGG nie podała jeszcze cen nabycia węgla w 2023r., ale przewiduje się jej znaczny wzrost.

Dodatkowym elementem mającym znaczny wpływ na cenę produkowanego ciepła są ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich 3 latach wzrosły drastycznie, ponad pięciokrotnie. Spowodowało to wzrost kosztów poniesionych z tego tytułu: z 3,8 mln. zł. w 2020r. do 8,6 mln. zł. w 2021r. Przewidywane koszty w 2022r. wyniosą ponad 10,5 mln. zł. W związku z niezależnymi od ZEC wzrostami cen, w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, koniecznym jest urealnienie cen sprzedaży ciepła systemowego, dostosowanych do istniejącego wzrostu kosztów.

Należy dodać, że cena ciepła systemowego jest pod ścisłą kontrolą Państwa – regulowana i zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ZEC Bolesławiec produkując ciepło przestrzega surowych, unijnych norm ochrony środowiska. Odprowadzanie spalin odbywa się w sposób zintegrowany i kontrolowany, za pomocą dwustopniowego układu odpylania, składającego się z multicyklonów oraz baterii cyklonów NG-1 nowej generacji. Takich norm nie spełniają rozproszone źródła ciepła niskiej emisji, np.: indywidualne piece czy kotłownie, w których spalane mogą być paliwa niskiej jakości, często też śmieci, co jest głównym powodem zanieczyszczenia powietrza.

Oferowane przez ZEC ciepło systemowe, przy ostatnich zawirowaniach na rynku gazowym i cenie gazu, jest jednym z najtańszych, bezpiecznych oraz wygodnych form ogrzewania. Cena za 1 GJ (opłata stała + opłata zmienna) wg. taryfy przyjętej przez URE należy do jednych z najniższych w regionie. Korzystanie z ciepła ZEC eliminuje również np.: konieczność wykonywania przeglądów swoich urządzeń grzewczych oraz zakupu opału. Z ciepła systemowego można korzystać zawsze, gdy jest taka potrzeba.

Spółka ZEC wystąpiła do Premiera Rządu RP z apelem o wsparcie dla pilnych działań, korzystnych dla odbiorców ciepła systemowego, takich samych jakie zastosowano dla odbiorców energii elektrycznej i gazu. Obecnie występuje zróżnicowanie wsparcia odbiorców w zakresie zaspokajania ich potrzeb cieplnych, w zależności od tego, czy odbiorcy zapewniają potrzeby cieplne samodzielnie (przy użyciu gazu lub energii elektrycznej) czy za pośrednictwem sieci ciepłowniczych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na forum Unii Europejskiej wystąpiło również o przeprowadzenie głębokiej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, mającej na celu zawieszenie/obniżenie/ustabilizowanie cen uprawnień emisyjnych, poprzez np.: wykluczenie z handlu uprawnieniami instytucji finansowych tzw. ,,spekulantów” i umożliwienie zakupu uprawnień tylko przez podmioty, które są objęte systemem. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowałoby przewidywalność i ustabilizowanie ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, co jest bardzo ważnym elementem w planowaniu procesu inwestycyjnego.

ZEC, w celu zdywersyfikowania źródeł ciepła, przygotował Studium Wykonalności przebudowy systemu ciepłowniczego miasta z możliwością wykorzystania kogeneracji (energia cieplna i energia elektryczna z gazu ziemnego) jak również wystąpił do Polskiego Instytutu Geologicznego z prośbą o wydanie opinii w sprawie ewentualnego występowania w Bolesławcu wód geotermalnych i możliwości ich wykorzystania dla celów ciepłowniczych. Otrzymana opinia przedstawia potencjał geotermalny jako umiarkowanie pozytywny. Należy dodać, że energia cieplna uzyskana z geotermii należy do najbardziej stabilnych Odnawialnych Źródeł Energii.

ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec

Reklama