Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Logo recyklingu
fot. freeimages.com (Bartek Ambrozik) Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
istotne.pl 0 urząd miasta, śmieci, czystość, regulamin

Reklama

Dotychczas obowiązujący w Bolesławcu regulamin został znowelizowany. Nowy regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, podmiotów odbierających odpady komunalne oraz gminy. Regulamin określa między innymi rodzaje odpadów, które właściciele nieruchomości muszą zbierać w sposób selektywny.

Ponadto regulamin określa, w jaki sposób właściciel nieruchomości winien pozbywać się konkretnych rodzajów odpadów: czy poprzez gromadzenie w pojemnikach i przekazywanie podmiotowi odbierającemu, czy poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów – co dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, składających deklarację i płacących „opłatę śmieciową”.

Regulamin wskazuje, jakie pojemniki należy stosować oraz jakie minimalne rozmiary pojemników należy wykorzystywać do zbierania i gromadzenia odpadów, które będą zbierane i odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Regulamin określa również obowiązki właścicieli w zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych.

Co więcej, regulamin określa zasady dotyczące uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Regulamin określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, by zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

W uchwale wyznaczono również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. W zakresie gospodarki odpadami przewidziano obowiązek selektywnej zbiórki przez każdego właściciela kilkunastu rodzajów odpadów. Niektóre z tych odpadów będzie musiał gromadzić w pojemnikach, a inne będzie przekazywał do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 4 regulaminu dotyczy częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W rozdziale zawarto następujące punkty:

§10.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie przewidziane do odbierania bezpośrednio z terenów nieruchomości należy przekazywać wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

 1. odpady komunalne niesegregowane należy umieszczać w pojemnikach koloru szarego lub grafitowego do zbierania odpadów zmieszanych
 2. papier, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 3. tworzywa sztuczne i metal należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze żółtym lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 4. szkło oraz opakowania ze szkła, należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze zielonym lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 5. przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy, lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
 6. chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 7. zużyte baterie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
 8. zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a także podmiotom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane na zgłoszenie przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z terenu jego nieruchomości, lub można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton) należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszystkie inne odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem
 12. zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 13. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 14. odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w sposób określony w § 13 ust. 1.

§ 11.1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

 1. odpady komunalne niesegregowane odbierane są:
  • w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • z terenów ogródków działkowych – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • z cmentarzy – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • z targowisk – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
 2. odpady gromadzone selektywnie: papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz opakowania ze szkła, odbierane są:
  • w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane
  • odpady budowlane i rozbiórkowe systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe − w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości
  • odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, należy usuwać z taką częstotliwością, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych powstałych w czasie zorganizowanych imprez masowych systematycznie, jednak nie później niż:

 1. w sezonie wiosenno-letnim:
  • dla imprez kończących się do godziny 20.00 w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy
  • dla imprez kończących się po godzinie 20.00 – w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy
 2. w sezonie jesienno-zimowym:
  • dla imprez kończących się do godziny 17.00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy
  • dla imprez kończących się po godzinie 17.00 w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy.

§12.1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowiązany jest do zapewnienia dostosowanej do liczby uczestników imprezy ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama