W Straży Miejskiej są wolne etaty

W Straży Miejskiej są wolne etaty
fot. Marcin Zabawa Komendant Emil Zając ogłosił nabór na stanowisko strażnika miejskiego. Pracę mogą znaleźć dwie osoby. Dokumenty należy składać do 11 lutego.
istotne.pl nabór, strażnik, sm bolesławiec

Dwie osoby mogą znaleźć pracę w bolesławieckiej straży miejskiej. Warunki konieczne do ubiegania się o stanowisko strażnika miejskiego to: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych, co najmniej wykształcenie średnie, nienaganna opinia, sprawność fizyczna i psychiczna, niekaralność oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe natomiast są takie: znajomość zagadnień prawa karnego oraz prawa administracyjnego, obsługa komputera (pakiet Office), zorganizowanie, komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie i umiejętność pracy w zespole.

Do zadań strażnika miejskiego należą m.in.: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, ratowanie życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenie miejsca przestępstwa czy katastrofy, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Kandydaci na strażników muszą złożyć: list motywacyjny, życiorys, kserokopie świadectw pracy, kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, oświadczenie o niekaralności oraz kserokopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej.

Straż miejska prosi o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Dokumenty należy składać w siedzibie bolesławieckiej straży miejskiej przy ul. Mikołaja Brody 14 do 11 lutego. Kandydaci, którzy spełniają powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

(informacja Straż Miejska/MZ)

Zobacz także

Szczegółowe informacje na temat naboru