Miasto: Ponad 800 tys. zł, między innymi na sport i kulturę

Miasto: Ponad 800 tys. zł, między innymi na sport i kulturę
fot. Krzysztof Gwizdała Prezydent Bolesławca ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2017 roku.
istotne.pl sport, kultura, um bolesławiec

Miasto: Ponad 800 tys. zł, między innymi na sport i kulturę Prezydent Bolesławca ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2017 roku.

Wsparcie obejmuje zadania w zakresie kultury fizycznej oraz przedsięwzięć kulturalnych:

 • prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych, których dofinansowanie nie może przekraczać 20% kosztów wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie całego zadania nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 235 000 zł
 • prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 160 000 zł
 • przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu (minimum 100 zawodników). Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadań wynosi 15 000 zł
 • prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 60 000 zł
 • przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 27 000 zł. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

Wsparcie obejmuje zadania w zakresie ochrony zdrowia i wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 105 000 zł, w tym:
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 15 000 zł
  • działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży – 66 000 zł
  • wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 24 000 zł
 • prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 14 000 zł
 • pomoc społeczna: udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z terenu miasta Bolesławiec. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 140 000 zł
 • wypoczynek dzieci i młodzieży. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 60 000 zł

Kwoty określone w ogłoszeniu na realizację zadań opierają się na projekcie budżetu na 2017 rok. Mogą one ulec zmianie po jego uchwaleniu.