Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na lutowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na lutowej sesji
fot. UM Bolesławiec 33 sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się 22 lutego w Sali Rajców Ratusza Miejskiego.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 22 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego (Rynek 41, II p., sala nr 201) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XXXIII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miasta odbytej 25 stycznia 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXII sesji odbytej 25 stycznia 2017 r.
5. Informacje:
     5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
     5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2015–2017”.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
     8.1. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
     8.2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,
     8.3. zmieniająca uchwałę nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z 23 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3940),
     8.4. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/294/2013 Rady Miasta Bolesławiec z 27 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
     8.5. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
     8.6. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
     8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy organizacyjne:
     10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

tekst zlecony