Bolesławiec: szykuje się podwyżka podatku od nieruchomości. Decyzja Rady wkrótce

Ratusz w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec Bolesławieccy rajcy podejmą decyzję w tej sprawie prawdopodobnie na październikowym posiedzeniu.
istotne.pl 183 pieniądze, um bolesławiec

Reklama

Jednym z punktów październikowej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W dokumencie czytamy:

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uzasadnieniu zaś czytamy:

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2023 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od nieruchomości zgodnie z przedmiotową uchwałą.

Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 3 966 240 zł.

Decyzja radnych prawdopodobnie już pod koniec października. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama