Nowe studium zagospodarowania miasta na 15-20 lat

Winieta Legnica.eu
fot. UM Legnica Najwięcej terenów (20 proc. powierzchni miasta) przeznaczonych jest dla inwestycji gospodarczych. Na drugiej pozycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa i nienaruszalne strefy ekologiczne (po 17 proc. powierzchni).
istotne.pl 0 urząd miasta, tadeusz krzakowski, sesja rm, miasto legnica

Reklama

Na przedostatniej w bieżącej kadencji sesji Rady Miejskiej Legnicy (29 września br.) radni zapoznali się z szeregiem dokumentów dotyczących działalności gminy, przyjęli też kilkanaście prezydenckich projektów uchwał. Najbardziej fundamentalnym i dalekosiężnym aktem prawa miejscowego jest zaakceptowana zdecydowaną większością głosów uchwała zmieniająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy.

Studium to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, określający warunki i cele jej przestrzennego zagospodarowania i rozwoju nawet na dwie dekady. Powstawał on równolegle z opracowywaną prezydencką strategią rozwoju miasta na lata 2015-2020 Plus i jest z nią ściśle powiązany. Uwzględnia założenia strategii rozwoju Dolnego Śląska oraz ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Dokument był kilkakrotnie poddawany społecznym konsultacjom. Legniczanie zgłosili do projektu 41 uwag, spośród których 14 zostało uwzględnionych, natomiast 27 było niezasadnych.

Przyjęte Studium określa perspektywicznie zrównoważoną strukturę przestrzenną miasta, sprzyjającą wzmocnieniu pozycji Legnicy jako ośrodka regionalnego i poprawie warunków życia mieszkańców. Wyodrębnia ono na terenie miasta szereg stref funkcjonalno-przestrzennych: pod zabudowę śródmiejską, mieszkaniową, gospodarczą, usługową, związaną z infrastrukturą techniczną, kolejową i drogową, strefy rolnicze, zieleni miejskiej i ekologiczne. Najwięcej terenów (20 proc. powierzchni miasta) przeznaczonych jest dla inwestycji gospodarczych. Na drugiej pozycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa i nienaruszalne strefy ekologiczne (po 17 proc. powierzchni). Oczywiście, ogromna część terenu miasta jest już zagospodarowana. Przestrzenie, które w przyszłości będą objęte zabudową, w 54 proc. stanowić będą strefę gospodarczą, w 36 proc – strefę usługową, w 41 proc. – strefę mieszkaniową i w 13 proc. – śródmiejską. Studium szczególnie akcentuje strefę gospodarczo-przemysłową jako podstawę dalszego rozwoju Legnicy. Warto przy tej okazji wspomnieć o terenie dawnego lotniska, któremu Studium przypisuje funkcję gospodarczą, ale nie wyklucza też lotniczej. O jego przeznaczeniu jednoznacznie zdecyduje nowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Radni przyjęli zaproponowane przez prezydenta zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Dzięki nim o ponad 518 tys. zł zwiększy się pula środków, za jakie miasto może nabywać tereny pod przyszłe inwestycje, zaś o ponad 450 tys. wzrosną dotacje na działalność instytucji kultury (w tym na instalacje przeciwpożarowe i antywłamaniowe w Galerii Sztuki). Za dodatkowe 135 tys. dobudowane zostaną służące bezpieczeństwu mieszkańców instalacje wentylacyjne w kolejnych siedmiu kamienicach.

Radni przyjęli informację prezydenta o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze 2014 r. Planowane dochody zrealizowano w ponad 53 proc. Wydatki – w ponad 45 proc., co zrozumiałe, gdyż większość płatności kumuluje się drugim półroczu. Na koniec czerwca wpływy były o ponad 23 mln zł wyższe od wydatków.

Rada zapoznała się również z doroczną informacją o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem gminy. Miasto ma swe udziały w 9 spółkach. Trzy spośród nich: LPGK, LPWiK oraz SAG to jednoosobowe spółki gminy ze stuprocentową własnością. W MPK miasto posiada 94,88 proc. udziałów, natomiast w TBS Kamienna Góra – 44,01 proc. Udział w pozostałych czterech spółkach sięga zaledwie od 0,4 do ok. 5 proc.

– Kapitał obrotowy zgromadzony w spółkach przekracza 153 miliony złotych – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski. – To znaczny majątek, będący własnością wszystkich mieszkańców. Już przed laty zdecydowałem, że nasze spółki komunalne mają jednoosobowe zarządy, a składy ich rad nadzorczych ograniczone są do niezbędnego ustawowego minimum. Wiąże się to z naszą polityką gospodarności, ograniczania kosztów funkcjonowania spółek i oszczędności w wydawaniu publicznych pieniędzy – dodał.

Radni przyjęli ponadto uchwały dotyczące m.in.: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w najbliższych wyborach samorządowych, pozytywnego zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na terenie galerii „Gwarna”, wyrażenia zgody na bezprzetargowe dzierżawy kilku nieruchomości, co ma wpływ na stabilność prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjną aktywność dzierżawców, a także nadania nazwy nowej ulicy –Wrzosowej w rejonie Przybkowa.

Na sesji zaprezentowano też Strategię Rozwoju Legnicy 2015-2020 przygotowaną przez Fundację Naprawiacze Świata.

Reklama