materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 27 marca 2024 r. (środa) – o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LXII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad LXII sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LXII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 29 lutego 2024 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na LXI sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 29 lutego 2024 r.
5. Informacje:
       5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
       5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 r.:
       – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
       – Komendanta Powiatowego Policji,
       – Prokuratora Rejonowego.
7. Aktualne funkcjonowanie szpitali: Szpital św. Łukasza oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów.
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023 za 2023 rok”.
10. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
11. Projekty uchwał Rady Miasta:
       11.1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Bolesławiec,
       11.2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 201 i 199/30, położonej przy ul. Michała Kutuzowa nr 14 i nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 565 położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28/29 w Bolesławcu,
       11.3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
       11.4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, nr 3 i nr 4, położonych w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 4 w Bolesławcu,
       11.5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Jaworowa),
       11.6) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Cedrowa),
       11.7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
       11.8) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.,
       11.9) w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
       11.10) w sprawie powołania Komisji do spraw zbadania poprawności, legalności, prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”.
12. Sprawy organizacyjne:
       12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
13. Zamknięcie sesji.

Reklama