Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
fot. ancahe89 (sxc.hu) Podczas XXXV sesji Rady Miasta Bolesławiec radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Bolesławca.
istotne.pl urząd miasta, program, zwierzęta

W związku z zapisem art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt rada gminy obowiązana jest w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, obejmujący swoim zakresem: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Programu ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Celem Programu jest również promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, w tym promowanie sterylizacji i kastracji kotów i psów będących własnością mieszkańców Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Program został zaopiniowany przez: powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Środki finansowe planowane na realizację Programu w 2013 r. wynoszą170 000 zł (w tym dotacja celowa zadań zleconych Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu w wysokości 40 000 zł, w ramach zawartej umowy na realizację zadania publicznego pn. „Ekologia i ochrona ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”).

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)