W 2014 r. stawka czynszu bez zmian

W 2014 r. stawka czynszu bez zmian
fot. sxc.hu Stawka czynszu bazowego w mieszkaniach komunalnych w przyszłym roku pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do stawki obowiązującej w 2013 r.
istotne.pl urząd miasta, pieniądze

Radni podczas listopadowej sesji Rady Miasta Bolesławiec uchwalili, że stawka czynszu bazowego w mieszkaniach komunalnych w 2014 r. pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do stawki obowiązującej w 2013 r.

Opłaty czynszowe za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bolesławiec reguluje szereg aktów prawnych. W uchwale dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 zapisano, że „w celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem oraz dla zahamowania degradacji tego zasobu miasto będzie dążyć do takiego kształtowania stawek czynszowych, aby docelowo zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej, przynajmniej w zakresie bieżącego utrzymania budynków. Dokonywanie zmian stawki bazowej czynszu będzie następowało corocznie od miesiąca stycznia, począwszy od 2011 roku, jeden raz w roku, w wysokości do 10%”.

W 2011 r. stawka czynszu bazowego za najem lokali mieszkalny pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązującej w 2010 r. i wynosiła 4,67 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Stosując czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu – stawka najwyższa wynosiła 6,30 zł/m² a najniższa 1,40 zł/m².

W 2012 r. stawka czynszu bazowego za najem lokali mieszkalny wynosiła 5,14 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Stosując czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu – stawka najwyższa wynosiła 6,68 zł/m² a najniższa 1,54 zł/m².

W 2013 r. stawka czynszu bazowego za najem lokali mieszkalny wynosiła 5,65 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Stosując czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu – stawka najwyższa wynosiła 6,78 zł/m² a najniższa 1,70 zł/m².

Stawka czynszu bazowego obowiązująca w 2014 r. pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązującej w bieżącym roku, ponieważ siła nabywcza pieniądza rośnie zbyt nisko w stosunku do wzrostu czynszu. Średni wzrost najniższej emerytury w latach 2011-2013 wynosi odpowiednio 3,1%, 9,7% i 4,0%. W tym okresie wzrosły również zaległości czynszowe, pomimo wzmożonej pracy związanej z ich ściągalnością. W poszczególnych latach zaległości te wynosiły odpowiednio: w roku 2011 – 2.720.904 zł, w 2012 r. – 2.942.313 zł, I półrocze 2013 r. – 3.025.914 zł.

W uchwale znalazły się również propozycje obniżenia stawek czynszu osobom, które osiągają niskie dochody. Do obliczeń przyjęto wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określany przez Wojewodę Dolnośląskiego, który w okresie od IV-IX 2013 r. wynosi 3.668 zł, przy czym 3% wartości odtworzenia to kwota 9,17 zł/m² powierzchni użytkowej. W kolejnym okresie obliczeniowym, tj. X 2013 – III 2014 wskaźnik ten wynosić będzie 3.360 zł, a 3% wartości odtworzeniowej – 8,40 zł/m².

Stawki czynszu kształtujące się w granicach poniżej 2,0% wskaźnika:

  1. stawka czynszu bazowego – 5,65 zł, tj. 1,85% wskaźnika; w okresie od X/2013 – III/2014 – 2,02%
  2. stawka czynszu bazowego pomniejszona o 5% (położenie lokalu na parterze lub ostatniej kondygnacji) – 5,37 zł, tj. 1,76% wskaźnika; w okresie od X/2013 – III/2014 – 1,92%
  3. stawka czynszu bazowego pomniejszona o 10% (lokale z kuchnią bez naturalnego oświetlenia) – 5,08 zł, tj. 1,66% wskaźnika; w okresie od X/2013-III/2014 – 1,81%
  4. stawka czynszu bazowego pomniejszona o 20% (lokale bez łazienki; bez WC; bez gazu przewodowego; ze wspólnym używaniem pomieszczeń – kuchni, łazienki; lokale położone w suterenie) – 4,52 zł, tj. 1,48%; wskaźnika w okresie od X/2013-III/2014 – 1,62%
  5. stawka czynszu bazowego pomniejszona o 40% (w przypadku obniżenia czynszu z dwóch tytułów, wymienionych w punkcie 4 – 3,39 zł, tj. 1,11% wskaźnika; w okresie od X/2013-III/2014 – 1,21%.

Stawki czynszu kształtujące się powyżej 2,0% wskaźnika:

  1. stawka czynszu bazowego powiększona o 5% (położenie lokalu na I lub II piętrze, wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni lokalnej, wyposażenie lokalu w instalacje ciepłej wody zasilaną z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej) – 5,93 zł, tj. 1,94% wskaźnika; w okresie od X/2013-III/2014 – 1,21%
  2. stawka czynszu bazowego powiększona o 10% (dwa z trzech czynników wymienionych w pkt. 2 i wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej) – 6,21 zł, tj. 2,03% wskaźnika, w okresie od X/2013-III/2014 – 2,12%
  3. stawka czynszu bazowego powiększona o 15% (trzy czynniki wymienione w pkt. 1, lub wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej i położenie lokalu na I lub II piętrze, lub wyposażenie lokalu w instalacje ciepłej wody zasilaną z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej) – 6,50 zł, tj. 2,13% wskaźnika; w okresie od X/2013-III/2014 – 2,32%
  4. stawka czynszu bazowego powiększona o 20% (położenie lokalu na I lub II piętrze i wyposażenie lokalu w instalacje ciepłej wody zasilaną z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej i wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej) – 6,78 zł, tj. 2,22% wskaźnika; w okresie od X/2013-III/2014 – 2,42%.

Uchwała wywołuje skutki finansowe po stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec w postaci zmniejszenia dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Miesięczny przypis z tytułu czynszu wynosi obecnie 259.252 zł, a w skali roku kwota ta wynosi 3.111.024 zł. Wg stanu na dzień 30 września 2013 r. w najmie znajdowało się 1.119 lokali mieszkalnych (bez lokali socjalnych i bez lokali, w których najemcy utracili tytuł prawny). Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż około 500 najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy korzysta z dodatków mieszkaniowych.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)