materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni podczas marcowej sesji

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 marca 2022 r. (środa), o godz. 9.00, odbędzie się XL sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm

Reklama

Porządek obrad XL sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XL sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXIX sesji w dniu 26 stycznia 2022 r.
 5. Informacje:
         5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
         5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2021 r.:
         6.1. Komendanta Powiatowego Policji,
         6.2. Prokuratora Rejonowego,
         6.3. Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
         6.4. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023”.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.
 12. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/2022 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu na terenie Miasta Bolesławiec”,
  • w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy Śluzowej,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  • w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025”,
  • w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu „Senior +” w Bolesławcu zmienioną uchwałą nr XXXIX/422/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 roku,
  • w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
  • w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 13. Sprawy organizacyjne:
         13.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 14. Zamknięcie sesji.

Reklama