Powstaje koncepcja wprowadzenia płatnych stref parkowania

Powstaje koncepcja wprowadzenia płatnych stref parkowania
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu powstaje koncepcja wprowadzenia płatnych stref parkowania jako instrumentu poprawy jakości powietrza i porządku ruchu drogowego w mieście.
istotne.pl parkowanie, um bolesławiec

Prace prowadzone są w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich UM Bolesławiec. Trwają również uzgodnienia z Powiatem Bolesławieckim dotyczące przejęcia przez samorząd miejski części dróg powiatowych zlokalizowanych w centrum miasta.

Celami determinującymi utworzenie strefy płatnego parkowania jest zapewnienie dostępności wolnych miejsc parkingowych oraz zwiększenie rotacji pojazdów w centrum miasta. Podczas wizji w terenie zaobserwowano stosunkowo dużą akumulację pojazdów w centrum Bolesławca. Powyższa sytuacja sprawia, że trudne lub czasami niemożliwe było znalezienie wolnego miejsca do pozostawienia pojazdu w centrum miasta.

Wprowadzenie opłat za parkowanie spowoduje znaczne zwiększenie rotacji pojazdów na poszczególnych miejscach parkingowych. Jednocześnie zostanie częściowo zniwelowany problem pozostawiania przez kierowców pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz parkowania długoterminowego przez osoby niezamieszkałe w obszarze projektowanej SPP.

Zakres Strefy Płatnego Parkowania należy traktować jako projektowany. Jest on optymalny pod względem domknięcia Strefy, utworzenia szczelnego obszaru, w którym wprowadzenie narzędzia poboru opłat wymusi znaczne zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz wyraźne zwiększenie rotacji parkowania.

Do obliczeń prognozy efektywności SPP w Bolesławcu przyjęto łączną liczbę miejsc parkingowych w obszarze proponowanej strefy oraz na wydzielonych parkingach. Liczba miejsc postojowych na proponowanym obszarze wynosi 1 132.

Proponowany obszar SPP

Granice obszaru płatnego parkowania powinny być oparte o naturalne lub sztuczne przeszkody, np. rzeki, linie kolejowe, drogi tranzytowe. Ma to na celu zapobiegnięcie „ucieczce” oraz „rozlaniu się” parkujących pojazdów na ulice przylegające do obszaru objętego płatnym parkowaniem.

Układ drogowy w Bolesławcu tworzy charakterystyczny „ring” okalający miasto. Składa się on z dróg powiatowych (dawne drogi wojewódzkie nr 297 i 363). Co istotne, jest on wyraźnie „przecięty” przez ulice, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Bolesławskiego, tj. ul. Karola Miarki oraz ul. Żwirki i Wigury (położone na wschód od ratusza miejskiego).

Dodatkowo do istniejących elementów charakterystycznych przy wyznaczaniu proponowanego obszaru SPP możemy zaliczyć:

 • od północy: linia kolejowa położona częściowo na nasypie
 • od wschodu: ul. Mickiewicza, która wraz z parkiem oddziela część usługową miasta od części mieszkalnej
 • od południa: zabytkowe mury miejskie wzdłuż ul. F. Chopina
 • od zachodu: droga wojewódzka nr 297 (ul. Wesoła, ul. W. Łokietka)
 • liczne tereny zieleni (np. parki, skwery).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizę sytuacji parkingowej w m. Bolesławiec, zakłada się następującą strefę płatnego parkowania, która obejmie następujące ulice:
Plac Wolności
Ogrodowa
Kaszubska
A. Mickiewicza
I. Daszyńskiego
Sądowa
Teatralna
Sierpnia ’80
A. Asnyka (na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Bielskiej)
Parking – plac Marszałka J. Piłsudskiego
I. Łukasiewicza (na odcinku od ul. Bankowej do ul. K. Miarki)
K. Miarki (od ul. I. Łukasiewicza do ul. A. Asnyka)
Bankowa
Kościelna
Zacisze
F. Chopina
Kutuzowa (na odcinku od ul. B. Kubika do ul. Rynek)
Rynek
1 Maja
Karpecka
Magistracka
B. Prusa
Szkolna
Zgorzelecka (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łokietka)
Górne Młyny (na odcinku od ul. W. Łokietka do ul. Małej)
Mała
Piaskowa
Dolne Młyny (na odcinku od ul. Wesołej do ul. Zgorzeleckiej)
Targowa
Grunwaldzka (na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ul. Armii Krajowej)
Armii Krajowej.

Niewątpliwie wprowadzenie opłat za parkowanie spowoduje uporządkowanie parkowania pojazdów w centrum miasta oraz zniwelowanie parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W chwili obecnej w wyniku braku wolnych miejsc postojowych kierowcy często pozostawiają pojazdy w sposób chaotyczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo należy zauważyć, że takie parkowanie powoduje ograniczanie przestrzeni na jezdni i chodnikach oraz że często prowadzi to do blokowania pojazdów przez innych kierujących. Ponadto znacznie utrudnia to ruch pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg i/lub chodników.

Propozycja systemu pobierania opłat i przyznawania ulg:

 • Bolesławiecka Karta Mieszkańca (wydawana wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Bolesławcu. Wszystkie osoby posiadające „Kartę Miejską” będą mogły korzystać z ulg przysługujących przy wykupie kart abonamentowych w strefie płatnego parkowania)
 • Karta abonamentowa w Strefie Płatnego Parkowania:
  • Karta abonamentowa typu A (dla mieszkańca strefy – wydawana wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Bolesławcu)
  • Karta abonamentowa typu B (dla mieszkańca spoza strefy i posiadającego kartę
  • mieszkańca – wydawana wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Bolesławcu)
  • Karta abonamentowa typu C (dla osób nieposiadających karty mieszkańca)
 • Płatność Mobilna w Strefie Płatnego Parkowania (np.: skycash, mpay). Użytkownicy, którzy będą dokonywać opłat za pomocą systemu mobilnego, powinni oznaczyć swój pojazd identyfikatorem (Parking Mobi) lub poprzez napisanie na kartce „mobiParking” i pozostawienie jej za szybą pojazdu w widocznym miejscu
 • Bilet postojowy w Strefie Płatnego Parkowania (bilet jednorazowy upoważnia do postoju w SPP w czasie wynikającym z wysokości wniesionej opłaty. Skasowanie biletu następuje przez podanie daty i godziny rozpoczęcia postoju. Bilet należy umieścić wewnątrz pojazdu, za przednią szybą, w sposób umożliwiający kontrolę czasu rozpoczęcia postoju. Bilety postojowe będą do nabycia w punktach sprzedaży oraz u kontrolerów strefy. Niewystawienie za przednią szybę prawidłowo wypełnionego biletu lub przekroczenie opłaconego czasu postoju podlega opłacie karnej zgodnie z regulaminem.

Strefa jako narzędzie inżynierii ruchu, powinna zmniejszyć deficyt miejsc postojowych oraz zwiększyć rotację pojazdów. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi osiągnięcie założonych celów, tj.:

 • stworzenie dodatkowych wolnych miejsc parkingowych (zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych)
 • zwiększenie rotacji parkowania, uporządkowanie sytuacji parkingowej
 • polepszenie warunków ruchowych dla pieszych
 • zwiększenie atrakcyjności śródmieścia
 • zwiększenie wpływów lokalnych handlowców i przedsiębiorców
 • kształtowanie właściwych zachowań komunikacyjnych mieszkańców
 • zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i komunikację zbiorową
 • poprawa czystości powietrza w mieście oraz zmniejszenie poziomu hałasu.

Również pod względem ekonomicznym wprowadzenie SPP jest przedsięwzięciem opłacalnym. Zakładane wpływy zdołają pokryć koszty prowadzenia strefy oraz wygenerować zysk. Jest to zatem z punktu widzenia biznesowego opłacalne przedsięwzięcie zarówno dla prywatnego operatora, jak i dla wariantu administrowania przez miasto.

Warto przypomnieć, że początki płatnego parkowania w Bolesławcu sięgają 2012 roku, kiedy to Rada Miasta Bolesławiec Uchwałą Nr XXX/238/2012 z 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej zdecydowała o utworzeniu w Bolesławcu, z dniem 1 stycznia 2013 r. strefy płatnego parkowania na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wówczas radni uchwalili m.in., iż w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, w niżej wymienionych stawkach: w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania: za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,50 zł; za drugie rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,50 zł; w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł za godzinę parkowania; w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł za godzinę parkowania; w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania.

Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone. W strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych pobiera się opłaty za czas parkowania – w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Pomimo że od przełomowego roku 2013 minęło już kilka lat, co do zasady, wprowadzone wówczas rozwiązania obowiązują do dziś.

tekst zlecony