Budżet powiatu uchwalony!

Budżet powiatu uchwalony!
fot. Powiat Zgorzelecki 30 grudnia 2015 r. w powiatowej sali konferencyjnej odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Podczas obrad uchwalono budżet powiatu na rok 2016.
istotne.pl 0 budżet, miasto zgorzelec

Dochody Powiatu ustalono w wysokości ponad 87 mln zł, a wydatki na poziomie ponad 86 mln zł.

Ponadto radni uchwalili m.in. wybór biegłego rewidenta ds. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za rok obrotowy 2015; wyrażenie woli przystąpienia do realizacji przez Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu projektu pod nazwą „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009/2014; połączenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu; zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu; szczegółowe zasady, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Zgorzeleckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej; wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015; zmiany uchwały nr IV/25/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2015-2032; zmiany w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok; wieloletnią prognozę finansową Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2016-2032.

Powiat Zgorzelecki/ii