Projekt Budżetu Bolesławca na 2023 rok podpisany. Jakie zaplanowano inwestycje?

Ratusz w Bolesławcu
fot. Miasto Bolesławiec 14 listopada 2022 r. prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r. W projekcie zaplanowano łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 278 409 540,98 zł, w tym: dochodów bieżących 212 417 045,98 zł, dochodów majątkowych 65 992 495 zł.
istotne.pl 4 budżet, bolesławiec

Reklama

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 290 655 088,72 zł, w tym: wydatków bieżących 209 178 921,72 zł, wydatków majątkowych 81 476 167 zł (inwestycje 81 171 167 zł, rezerwa na inwestycje 305 000 zł).

Planowany deficyt budżetu – 12 245 547,74 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z pożyczki od NFOŚiGW.

W projekcie budżetu zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300 000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków budżetowych ogółem oraz rezerwy celowe w wysokości 4 575 680 zł, co stanowi 1,6 % wydatków budżetowych ogółem z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: bieżących – na wypłatę podwyżek nauczycielom, odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, podwyżek wynagrodzeń pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatki inwestycyjne (na udział własny w projektach i programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Na 2023 r. ustalono stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych podwyższone o 9,9%. Nie zmieniono opłaty od posiadania psa. Utrzymana jest bezpłatna miejska komunikacja publiczna (MZK).

Wśród głównych zadań inwestycyjnych na 2023 rok zaplanowano:

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego – 13 191 776 zł ogółem, w tym: 3 172 206 zł – środki własne, 10 019 570 zł dofinansowanie w ramach EFRR – projekt zakłada m.in. modernizację dotychczasowych 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montażu słupów zakwalifikowanych do wymiany;
 • Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec – plan 2 890 500 zł ogółem, w tym: 1 020 500 zł – środki własne, 1 770 000 zł dofinansowanie z NFOŚiGW, 100 000 zł pożyczka z NFOŚiGW – zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego – 13 000 000 zł;
 • Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych – 30 154 674 zł ogółem, w tym: 21 161 685 zł – środki własne, 8 992 989 zł dofinansowanie w ramach MF EOG. (Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 – 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG), na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 81/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG. Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej – pałacu Pücklera – dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną.);
 • Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu – 5 400 000 zł ogółem, w tym 990 000 zł – środki własne, 4 410 000 zł – dofinansowanie Polski Ład;
 • Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis – 6 200 273 zł ogółem, w tym: 930 041 zł – środki własne, 5 270 232 zł dofinansowanie w ramach EFRR „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach. Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz przeniesienie w nowe miejsce (ul. Kutuzowa) pieca garncarskiego oraz komina;
 • Zagospodarowanie terenu MOSiR przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu – 4 920 000 zł;
 • Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie – 1 000 000 zł;
 • Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe – 716 000 zł (zadanie kontynuowane – wyposażeniem obiektu);
 • Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem – 700 000 zł;
 • Remont ul. Zabobrze od Hanoi – 300 000 zł (zadanie rozpoczęte);
 • Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu 620 000 zł
  (zadanie rozpoczęte);
 • Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki – 300 000 zł;
 • Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych – 251 342 zł
 • Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla Potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi – 100 000 zł;
 • Kwitnące Łąki – 225 000 zł (kontynuacja zadania);
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60 000 zł;
 • Modernizacja fontann miejskich – 60 000 zł;
 • Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych – 23 600 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy – 60 000 zł, opracowanie dokumentacji;
 • Budżet nie zawiera zadań inwestycyjnych spółek. Zadania te są bardzo istotne dla mieszkańców, gdyż nastawione są na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności.

Wśród kluczowych inwestycji planowanych przez spółki miejskie znalazły się następujące zadania:

 •  MZGK:
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – dokumentacja oraz rozbudowa kompostowni na odpady zielone – 500 000 zł; zakup urządzenia: rębak (rozdrabniacz) do odpadów zielonych – 2 000 000 zł (środki zewnętrzne), budowa zamknięcia zasobni odpadów zmieszanych wraz z ujęciem systemu wentylacyjno-odpylającego – 1 700 000 zł (środki zewnętrzne);
  • Zakład Oczyszczania i Transportu – zakup samochodu specjalistycznego: śmieciarka o pojemności 21 m3 – 800 000 zł; zakup samochodu – towarowy z wywrotką do 3,5 t – 130 000 zł; zakup urządzenia – prasokontener na odpady – 90 000 zł; zakup kontenerów na odzież i tekstylia, szt. 40 – 120 000 zł;
  • Zakład Robót Drogowych i Budowlanych – zakup urządzenia: recykler – maszyna do przerobu masy mineralno-asfaltowej – 130 000 zł.
 • ZEC:
  • budowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Staroszkolnej do obiektów o funkcji handlowo-usługowej – 920 000 zł;
  • budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego – 22 000 zł;
  • wykonanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz do pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Staroszkolnej – 30 000 zł.
 • MZK:
  • założenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW – 250 000 zł.
  • TBS:
   budowa 2 budynków mieszkalnych (44 mieszkania) – 15 000 000 zł;
   założenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kW – 125 000 zł.
 • PWiK (właścicielem jest Związek Międzygminny „Bóbr”):
  • rozbudowa instalacji kogeneracyjnej o 50 KW wraz z przebudową instalacji do oczyszczania biogazu oraz przebudową stacji pras – 2 250 000 zł (zadanie przewidziane na lata 2023-2024 za łączną kwotę 4 500 000 zł / planowane dofinansowanie min 50% z programu POiŚ „FEnIKS”;
  • rozbudowa systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy w technologii GSM oraz LoRa-WAN w ramach Smart City – 400 000 zł;
  • budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 kWp. na obiektach PWiK – 400 000 zł ( współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych);
  • wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosiby (250 m) oraz gen. A.E.F. Nila (2 000 m) – 1 000 000 zł.

Reklama