Obwieszczenie o przetargu

Obwieszczenie o przetargu
fot. MZ Zakłady Ceramiczne Bolesławiec ogłaszają przetarg na przebudowę z rozbudową budynku piecowni.
istotne.pl przetarg, zc bolesławiec, obwieszczenie

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu, ul. T. Kościuszki 11 (Spółka) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000114136, wysokość kapitału zakładowego 2.040.000,00 PLN. NIP 6120003949, REGON 230198030, ogłaszają przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PIECOWNI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU Nr 1 W ZAKŁADACH CERAMICZNYCH BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU

a.i.1. Oferty w zamkniętych kopertach opisanych adresem i nazwą postępowania:

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu , 59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 11

Oferta w postępowaniu nr 2/TM/2016 - Przebudowa z rozbudową budynku piecowni znajdującego się na terenie zakładu nr 1 w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec w Bolesławcu

należy składać w sekretariacie Spółki w Bolesławcu ul. T. Kościuszki 11, w terminie do 05.05.2016 r. do godz. 9:00

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) w kasie Spółki lub na konto bankowe Spółki w Banku PKO BP S.A o/Bolesławiec nr 39 10202137 0000 9202 0006 4972 do dnia 05 maja 2016 r. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna zostać dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby w dniu 05 maja 2016 r. kwota wadium znajdowała się na rachunku Spółki.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

4. Termin realizacji zadania: 365 dni od daty przekazania placu budowy.

5. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w Dziale Technicznym Spółki oraz na stronie internetowej www.ceramicboleslawiec.com.pl Dokumentacja projektowa dostępna jest w Dziale Technicznym Spółki.

7. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są :
Kierownik Działu Technicznego – Stanisław Żołna k. 604 515 877 lub 75 732 36-51.
Specjalista ds. inwestycji/ Kierownik GRB – Janusz Biliński k. 668 505 640 lub 75 732 36-51.

8. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzegają sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

(informacja zlecona)