Nielegalne wysypisko śmieci w Bolesławicach

Nielegalne wysypisko śmieci w Bolesławicach
fot. Czytelnik O nagłośnienie sprawy poprosił nas Czytelnik, mieszkaniec Bolesławic (gmina Bolesławiec).
istotne.pl śmieci, gmina bolesławiec

W mailu do redakcji napisał:

Będąc zaniepokojony, informuję, iż władze gminy Bolesławiec (woj. dolnośląskie) zezwalają na prowadzenie nielegalnego wysypiska śmieci na swoich działkach nr 620/4 i 583, które znajdują się terenie zagrożonym powodzią, przy wale przeciwpowodziowym. Wcześniej miejsce zasypywane różnymi śmieciami i gruzem było pięknym miejscem ze stawem, gdzie znajdowały się różne gatunki płazów i gadów, jak też ryb. Miejsce to zostało bezkarnie zasypane. [...]

Teraz nielegalne prowadzenie budowy poprzez wyrównywanie tego terenu śmieciami przez różnych ludzi [...] staje się jeszcze większym zagrożeniem dla przyrody, a w szczególności 200-letnich dębów, które są bezkarnie niszczone poprzez ich zasypywanie i kaleczenie.

Nadto wyrównywanie terenu w tym miejscu przy samej rzece jest zagrożeniem dla mieszkańców w przypadku zaistnienia fali powodziowej na zakręcie rzeki. Woda idąca falą zmyje domostwa i zablokuje jedyną w tym miejscu drogę dojazdową. Wcześniej w tym miejscu był duży naturalny zbiornik retencyjny, który nam zlikwidowano. Proszę o jak najszybsze zajęcie się tą sprawą, bo władze gminne nic z tym nie robią i naruszają wiele przepisów. [...]

Jarosław Babiasz, p.o. kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Bolesławiec, podkreśla:

Ani władze Gminy Bolesławiec, ani żaden z jej urzędników nie zezwalały i nie zezwalają na prowadzenie nielegalnych wysypisk na terenie gminy, szczególnie na swoich nieruchomościach.

I dodaje:

Działka nr 583, obręb Bolesławice, nie istnieje. Z niewiadomych przyczyn jest ona wykazana na geoportalu ogólnokrajowym geoportal.gov.pl jako część działki nr 620/4. Działka 620/4 jest działką gminną o użytkach: zadrzewienia, pastwiska i łąki klasy V. Nie było tam żadnych naturalnych jezior i zbiorników retencyjnych. Naturalny zbiornik byłby odzwierciedlony w ewidencji gruntów. Widniejące na starych ortofotomapach jezioro jest pozostałością po nielegalnym wyrobisku żwiru i od wielu lat jest niwelowane z uwagi na osypujące się nabrzeża i zagrożenie dla ewentualnych użytkowników terenu, szczególnie że na sąsiednim boisku odbywają się liczne imprezy z udziałem dzieci i młodzieży.

Ponadto obowiązujący od 2015 r. nowy plan miejscowy zagospodarowania terenu dla wsi Bolesławice wyznacza na tym terenie usługi publiczne, a docelowo planuje się tam budowę domu ludowego z placem zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym. Prowadzone obecnie prace mają zatem także na celu przygotowanie stabilnego podłoża pod przyszłą inwestycję, służącą mieszkańcom wsi Bolesławice. Prace projektowe nad przedmiotową inwestycją już trwają. Prace budowlane mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku, w zależności od postępu prac projektowych.

Szef Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami odniósł się też do kwestii ewentualnego zagrożenia powodziowego:

W kwestii strefy powodziowej na wskazanym terenie nie ma i nie było żadnego wału przeciwpowodziowego, natomiast domniemane zagrożenie powodziowe wywoływane pracami niwelacyjnymi jest wyłącznie domysłem autora maila i próbą podniesienia dramaturgii prowadzonych prac, bez żadnego poparcia w badaniach i dokumentach.

Prowadzone prace rekultywacyjne w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorstwami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 czerwca 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Ponadto nie podlega przepisom ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, natomiast sposób wykorzystania użytych grup odpadów, tj. zmieszane warstwy humusu, ziemi i czystego gruzu, nie powodują zagrożenia szkodą w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

I zaznaczył: – Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że władze Gminy Bolesławiec nie zezwalają na wywożenie odpadów na wskazaną nieruchomość. Ponadto nieruchomość ta została oznakowana tabliczkami informacyjnymi o zakazie wywozu odpadów i jest z nich systematycznie oczyszczana.