Wyrzucają do toalet niedozwolone odpady, powodują awarie kanalizacji! Jest apel Zakładu

Odpad
fot. Gmina Warta Bolesławiecka „Takie materiały higieniczne powinny po ich użyciu być wyrzucane do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik)” – przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.
istotne.pl 183 śmieci, kanalizacja, gmina warta bolesławiecka

Na stronie Gminy Warta Bolesławiecka opublikowano apel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie. W piśmie czytamy:

Szanowni Państwo,
W związku z ostatnimi awariami kanalizacji na terenie naszej gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp z o.o. przypomina, że spłukiwanie w misce ustępowej chusteczek wielorazowych, nawilżanych lub złożonych z wiskozy i poliestru, a także ręczników papierowych czy innych materiałów higienicznych – z wyjątkiem papieru toaletowego jest zabronione.

Spółka podkreśla:

Takie materiały higieniczne powinny po ich użyciu być wyrzucane do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik). Materiały te nie ulegają rozpadowi w wodzie i powodują uporczywe zatykanie rur kanalizacyjnych a w momencie dopłynięcia do przepompowni ścieków powodują uszkodzenia pomp. Pamiętajmy! Kanalizacja nie jest śmietnikiem. Jej podstawowym zadaniem jest odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni. Z chwilą zatykania kanalizacji – bardzo często dochodzi do zalania ściekami ulic i podwórek a nawet niżej położonych pomieszczeń.

Oraz przypomina:

(…) zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (...) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące (…).

A także ostrzega:

Za wprowadzanie tych ścieków do kanalizacji grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

Dbajmy o kanalizację. Nie spłukujmy materiałów higienicznych w toaletach!