Od lipca częściej będą odbierać śmieci. Opłaty pójdą w górę?

Pieniądze 200 zł
fot. istotne.pl Jest komunikat szefa gminnego samorządu.
istotne.pl 183 gmina warta bolesławiecka

Na socialmediowym profilu wójta Gminy Warta Bolesławiecka czytamy:

(...) od 1 lipca 2024 r. zwiększona zostaje częstotliwość odbioru niektórych odpadów komunalnych. O zwiększeniu częstotliwości na wniosek Wójta zdecydowała Rada Gminy Warta Bolesławiecka na sesji w dniu 21 maja 2024 r., wychodząc naprzeciw zgłaszanemu przez mieszkańców zapotrzebowaniu.

Szef gminnego samorządu:

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych o dwa odbiory papieru i o trzy odbiory metali i tworzyw sztucznych w ciągu roku wiąże się z dodatkowymi kosztami, które zgodnie z zapisaną w obowiązujących przepisach prawa zasadą dążenia do samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinno pokryć się o opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez Mieszkańców.

Ale zaraz dodaje:

Po skrupulatnej analizie możliwości finansowych budżetu oraz wypracowanej przez ostatnie lata nadwyżki budżetowej Wójt Gminy zaproponował jednak Radzie Gminy, aby przeznaczyć jej część na pokrycie część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i utrzymać wysokość opłat ponoszonych przez Mieszkańców z tytułu odbiory i zagospodarowania odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie, czyli 28,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym i nie posiadają pojemnika na odpady biodegradowalne, ponosić będą nadal opłatę w wysokości 24,50 zł miesięcznie od osoby.