Uwaga! Źle segregujesz? Zapłacisz więcej za śmieci. Trwają KONTROLE

Ratusz w Bolesławcu
fot. istotne.pl Urząd Miasta w Bolesławcu informuje, że pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne z terenu miasta prowadzą i będą prowadzili kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszego miasta zasad segregacji odpadów komunalnych.
istotne.pl 183 śmieci, um bolesławiec

Reklama

Bolesławiecki magistrat: – Kontrole te wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz umową zawartą z firmą.

Co będzie kontrolowane?

Urzędnicy: – Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z każdej kontroli na podstawie umowy pracownicy firmy wywozowej zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, niezależnie od tego, czy wynik kontroli jest pozytywny, czy negatywny. W dokumentacji fotograficznej znaleźć się musi zdjęcie identyfikujące nieruchomość oraz zdjęcie pojemników/worków.

Urząd:

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Większa ilość odpadów zmieszanych odebrana od mieszkańców może być przyczyną wzrostu stawek opłat za odpady.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

I podsumowuje:

W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku / worku na odpady zmieszane znajdą się odpady selektywne, firma odbierze je jako zmieszane odpady komunalne i przekaże taką informację pracownikom Urzędu Miasta w Bolesławcu. Sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia podwyższonej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty wynosi 52,00 zł za osobę/miesiąc.

Reklama