Rada Miasta ZA podniesieniem podatku od nieruchomości. Ale już NIE MAKSYMALNIE

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec 13 radnych Rady Miasta Bolesławiec było za.
istotne.pl 183 pieniądze, sesja rm

Reklama

Jednym z punktów październikowej sesji Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W dokumencie – po autopoprawce – czytamy:

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,13 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,68 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W nowym uzasadnieniu uchwały zapisano, że „zmiana stawek podatku od nieruchomości zakłada ich wzrost o 9,9%”, co powoduje, że stawki te są niższe niż te maksymalne wyznaczone przez Ministra Finansów.

Oraz dodano: „Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 3 327 610 zł”. W poprzedniej wersji wzrost szacowany był na 3 966 240 zł.

Radni podjęli wspomnianą uchwałę 13 głosami za. 5 rajców było przeciw. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama