Incydent przy bolesławieckim dworcu. Jest ODPOWIEDŹ zarządcy

Dworzec PKP w Bolesławcu
fot. PKP S.A. Administrator: – Na tym terenie obowiązuje zgodny z prawem i odpowiednimi przepisami Regulamin Parkingu w pełni zaakceptowany przez PKP S.A., z którym każdy Korzystający ma obowiązek się zapoznać.
istotne.pl 183 parkowanie, dworzec pkp

Reklama

Spółka TGP wyjaśnia:

(...) uprzejmie informujemy, iż teren Parkingu na ul. Bolesława Chrobrego 1A w Bolesławcu przy Dworcu Kolejowym PKP Bolesławiec należy do PKP S.A, zarządzany jest przez prywatną Firmę TGP Sp. z o.o. Na tym terenie obowiązuje zgodny z prawem i odpowiednimi przepisami Regulamin Parkingu w pełni zaakceptowany przez PKP S.A., z którym każdy Korzystający ma obowiązek się zapoznać.

Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z PKP S.A Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659), a w konsekwencji jest on zobowiązany do zaparkowania Pojazdu na miejscu do tego wyznaczonym oraz do zapłaty Opłaty Parkomatowej i umieszczenia pod przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu biletu parkingowego, będącego dowodem uiszczenia tejże Opłaty. W sytuacji nieuczynienia zadość temu obowiązkowi, zgodnie z Regulaminem parkingu, naliczana jest Opłata Dodatkowa, która może być w dalszej kolejności dochodzona na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

I dodaje:

Umowa Najmu Miejsca Parkingowego zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.

Od momentu zatrzymania Pojazdu na terenie Parkingu, Korzystający z Parkingu zobowiązany jest wykupić Opłatę Parkomatową. Okres od zaparkowania Pojazdu do wykupienia Opłaty Parkomatowej nie może być dłuższy niż 5 minut. Po upływie tego czasu, kontroler Parkingu może dokonać czynności kontrolnych.

W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Korzystający z Parkingu może od Umowy odstąpić w terminie 5 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy uważana jest ona za nieważną, a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.

Oraz tłumaczy:

Zaparkowanie pojazdu, bez ważnego biletu, skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej. Parking przy Dworcu Kolejowym PKP Bolesławiec znajduje się w płatnej, 24-godzinnej strefie parkowania, czynnej w każdym dniu tygodnia. Informacja takowa znajduje się na tablicach informacyjnych przed wjazdem na parking oraz wewnątrz parkingu. Informuje o tym Tablica z Regulaminem, tablice informacyjne oraz winietki znajdujące się na każdym z parkomatów. Po stronie kierującego pojazdem, istnieje obowiązek zapoznania się z zasadami opłacania i korzystania z parkingu, przed pozostawieniem zaparkowanego pojazdu.

Firma TGP Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do naliczenia Kary Umownej na Właściciela Pojazdu w wysokościach wskazanych w pkt 8.2. (8.2.1 – 8.2.2), w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu.

Korzystający z Parkingu kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do zapłaty może w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia wnieść w formie pisemnej reklamację na adres: TGP Sp. z o.o, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot lub [email protected].

Oraz uzupełnia:

Korzystający z terenu Parkingu zarządzanego przez Firmę TGP Sp. z o.o. przy Dworcu Kolejowym PKP Bolesławiec w zdecydowanej większości stosują się do zasad i postanowień Regulaminu Parkingu.

Przypadki nienależytego wykonania umowy najmu miejsca parkingowego na tym obiekcie zdarzają się sporadycznie i wynikają w dużej mierze z braku zapoznania się z zasadami panującymi na ww. Terenie Parkingu. W tej kwestii należy uznać, iż przyjmują na siebie ryzyko poniesienia ewentualnych ujemnych skutków wynikających z uchybienia postanowieniom Regulaminu.

O całej sprawie informowaliśmy w materiale: Incydent przy dworcu PKP w Bolesławcu. Czytelniczka: „Szczyt absurdu”.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama