Będą kontrolować szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski Nowogrodziec
fot. Gmina Nowogrodziec Jest oficjalny komunikat gminnego samorządu.
istotne.pl 183 gmina nowogrodziec

Reklama

Jak czytamy na stronie Gminy Nowogrodziec:

Informujemy, że w miesiącach październik – listopad 2022 r. odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko.

Gminni urzędnicy dodają:

Mając na uwadze powyższe, informujemy o przeprowadzeniu na terenie Gminy Nowogrodziec wzmożonych kontroli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania z szamba. Jednak wywóz nieczystości nie powinien odbywać się rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

Oraz uzupełniają:

Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Nowogrodźca (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu). Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Reklama