Budżet Bolesławca na 2013 rok

Budżet Bolesławca na 2013 rok
fot. B.org Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła przyszłoroczny budżet, który zamyka się następującymi wielkościami: 137.700.767 zł po stronie dochodów i 129.510.251 zł po stronie wydatków.
istotne.pl urząd miasta, budżet

Przedłożony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec budżet na 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami:

 • po stronie dochodów 135.700.767 zł,
 • po stronie wydatków 129.510.251 zł,
 • nadwyżka 6.190.516 zł.

W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 150.000 zł – spłata pożyczki udzielonej powiatowi (zobowiązania ZOZ) w kwocie 150.000 zł – oraz dokonanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 9.913.168 zł.

Uwzględniając powyższe, zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 55.693.572 zł, co stanowi 41,04% planowanych dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy.

W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 62%. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 17% planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 21% dochodów ogółem.

W roku 2013 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące:

 • bieżące – 109.872.847 zł (81% planowanych dochodów)
 • majątkowe – 25.827.920 zł (19% planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Wydatki w wysokości 129.510.251 zł przeznaczone są na:

 • wydatki bieżące – 102.913.171 zł (79%)
 • wydatki majątkowe – 26.597.080 zł (21%).

Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono:

 • rezerwę ogólną w wysokości 232.917 zł, tj. 0,18% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 1% wydatków),
 • rezerwy celowe w wysokości 806.100 zł, tj. 0,62% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 5% wydatków), z tego:
 • na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem: 342.100 zł,
 • na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 299.000 zł,
 • na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.000 zł.

Uchwała budżetowa obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w kwocie 3.487.011 zł.

fot. UM Bolesławiec

(informacja zlecona)