Karta Dużej Rodziny

logo
fot. UM Bolesławiec Od 16 czerwca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski w celu przyznania Karty Dużej Rodziny.
istotne.pl 0 urząd miasta, rodzina, karta, ulga, mops bolesławiec

Reklama

27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755).

Celem programu, który ma charakter ogólnokrajowy, jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym szczególnych uprawnień i ulg w korzystaniu z usług i dóbr jednostek państwowych i innych podmiotów – również niepublicznych – w ramach prowadzonych przez nich działalności, np. parki narodowe, muzea, instytucje wystawiennicze, obiekty sportowe itp.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą – oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust.2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
fot. UM Bolesławiec

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza, lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny). Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, np. akty urodzenia dzieci.

Katalog uprawnień dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama