Jak zrezygnować z zajęć religii w szkole?

Jak zrezygnować z zajęć religii w szkole?
fot. Istotne.pl Jeśli masz 18 lat, możesz samodzielnie się wypisać. O osobach poniżej 18 roku życia decydują rodzice lub opiekunowie.
istotne.pl 1 kościół, religia, szkoła

Reklama

Rozpoczął się rok szkolny. Wiele pełnoletnich uczniów i uczennic lub rodziców, którzy mają niepełnoletnie dzieci w szkole, może zastanawiać się, jak zrezygnować z lekcji religii.

Jest to bardzo proste. Wszystko reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

§ 1
1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się naukę religii i etyki:
    1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
    2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

(...)

§ 3
3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole

Z przepisów tych wynika jasno:

  1. Każda osoba pełnoletnia może w dowolnym momencie wypisać się z religii.
  2. Rodzice mogą w dowolnym momencie wypisać dziecko z religii.
  3. Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki osobom, które nie chodzą na religię.
  4. Szkoła nie może żądać od rodziców dzieci, które nigdy nie chodziły na religię oświadczenia, że nie będą chodzić na te lekcje. Oświadczenie składają tylko rodzice, którzy chcą, by ich dziecko uczyło się religii. Oczywiście potem, gdy chcą je wypisać, muszą złożyć nowe oświadczenie.

Wzory oświadczeń

Dla rodziców

Z dniem (data) rezygnuję z uczestnictwa mojego dziecka (imię i nazwisko) w zajęciach religii.

podpis

Dla osób pełnoletnich

Z dniem (data) rezygnuję z zajęć religii.

podpis

Reklama