Uwaga! Będą kontrole nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie

Uwaga! Będą kontrole nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie
fot. UM Bolesławiec Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, że w miesiącach wrzesień–październik 2021 r. odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.

Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów – zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym – podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko. Jego jakość budzi bowiem coraz większy niepokój, a świadomość skali zmian obliguje do skutecznego działania na rzecz ochrony naturalnych zasobów. Dlatego informujemy o trwających na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec kontrolach nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych. Właściciel taki, po pierwsze, musi posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zaś po drugie – musi gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.

Zarówno umowę, jak i dowód opłaty trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Jednak wywóz nieczystości nie powinien odbywać się rzadziej niż co 2 miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m sześc./d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Miasta Bolesławiec.Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest w tym miejscu technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec).

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w niniejszym artykule, podlegają karze grzywny.

tekst zlecony