materiał promocyjny

Nie będzie ulicy Kutuzowa w Bolesławcu? Wiemy, kiedy ruszają KONSULTACJE

Ulica Kutuzowa z lotu ptaka
fot. UM Bolesławiec Jest oficjalna informacja o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.
istotne.pl 183 ul. kutuzowa

Reklama

Prezydent Miasta Bolesławiec informuje:

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostały zaplanowane do przeprowadzenia konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie opinii na temat zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Michała Kutuzowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 131/3, obręb 0009-Bolesławiec-9, zaliczonej do kategorii dróg gminnych, położonej na terenie miasta Bolesławiec na nazwę ulicy „Bitwy Warszawskiej”.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zapytania ankietowego na formularzu, którego wzór określa załącznik do zarządzenia Nr 178/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.
 2. Formularz ankietowy:
  • zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec;
  • zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec;
  • zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec – http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl, „Tablica ogłoszeń”, „Konsultacje społeczne”, „2022 rok”;
  • zostanie wysłany do mieszkańców ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu wraz z zaproszeniem do składania opinii osobiście lub listownie na adres Urzędu Miasta Bolesławiec.
 3. Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 1.07.2022 r. do 8.07.2022 r.:
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 7.30–17.00, wtorek–czwartek 7.30 –15.30, piątek 7.30–14.00 lub:
   • przesłać drogą listowną na ww. adres urzędu lub
   • składać drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected].
   Za termin złożenia ankiety uważa się datę jej wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec.
 4. Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, za pośrednictwem lokalnych środków przekazu oraz Radzie Miasta Bolesławiec.

Ważne:

 1. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą wziąć w nich udział wyłącznie mieszkańcy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.
 2. Konsultacje maja charakter opiniotwórczy i ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta oraz Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej.
 5. Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.doc.pdf
 6. Formularz ankiety – konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu.docx.

Reklama