Co z ulicą Kutuzowa? Nazwa zostanie zmieniona czy nie?

Kutuzowa
fot. istotne.pl Wracamy do głośnej sprawy.
istotne.pl 183 ul. kutuzowa

Jak informuje bolesławiecki magistrat:

Procedura zmiany nazwy ul. Michała Kutuzowa w Bolesławcu została wszczęta z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec – Pana Józefa Pokładka. W celu zapoznania się z opiniami mieszkańców w sprawie bezpośrednio ich dotyczącej przeprowadzono w dniach 1–8 lipca konsultacje społeczne. Konsultacje miały charakter fakultatywny i mogli brać w nich udział wyłącznie mieszkańcy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu (konsultacje fakultatywne mają miejsce w sprawach ważnych dla gminy jednak o ich przeprowadzeniu nie decyduje przepis szczególny).

Urzędnicy podkreślają:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w sposób zgodny z zapisami uchwały nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec (...) oraz zarządzenia Nr 178/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2022 r. Formą wyrażenia opinii w sprawie zmiany nazwy ul. Michała Kutuzowa było wypełnienie formularzu ankietowego, którego wzór określał załącznik do ww. zarządzenia. Formularz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec, opublikowany na stronie internetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, a także wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach. Formularze ankietowe zostały dostarczone wszystkim mieszkańcom ul. Michała Kutuzowa.

Jakie były wyniki?

W wyznaczonym terminie głos oddało 33 mieszkańców tej ulicy. 20 było przeciw zmianie nazwy, 12 – za. 1 mieszkaniec zaś złożył ankietę, w której... nie wyraził, czy jest za, czy przeciw.

Co dalej?

Magistrat: – Wyniki konsultacji społecznych zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta Bolesławiec – Panu Józefowi Pokładkowi.

Do tematu wrócimy.