materiał promocyjny

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na czerwcowej sesji

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa), o godz. 9.00, w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Porządek obrad XLII sesji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLII sesji.
3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 maja 2022 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XLI sesji w dniu 25 maja 2022 r.
5. Informacje:
             5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
             5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie miasta Bolesławiec:

 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 • Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały nr I/1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

8. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
11. Projekty uchwał Rady Miasta:

 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
 • w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Bolesławiec,
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości (do Rady Powiatu Bolesławieckiego),
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości (do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego),
 • w sprawie skargi na działanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
 • w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

12. Sprawy organizacyjne:
             12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
13. Zamknięcie sesji.

Reklama