Uwaga, bolesławianie! Szykuje się podwyżka podatku od nieruchomości. I nie tylko

Uwaga, bolesławianie! Szykuje się podwyżka podatku od nieruchomości. I nie tylko
fot. Miasto Bolesławiec Spośród projektów uchwał, które trafią na październikową sesję Rady Miasta Bolesławiec, dwa niestety, mają związek z podniesieniem opłat.
istotne.pl 183 um bolesławiec, podatek

Reklama

W czasie październikowego posiedzenia Rada Miasta Bolesławiec głosować będzie m.in. nad dwoma projektami uchwał związanych z podwyżkami świadczeń pieniężnych. W pierwszym z rzeczonych projektów – „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości” – czytamy:

[…] Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uzasadnieniu zaś czytamy:

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2022 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 1 790 450 zł [podkreślenie – istotne.pl].

W uzasadnieniu drugiego ze wspomnianych projektów uchwał – „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych” – znajdziemy natomiast taki passus:

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2022 roku, określono maksymalną wysokość stawek w podatku od środków transportowych. Szacunkowe wyliczenia wykazują, że powyższe skutkować będzie wzrostem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę ok. 29 015 zł.

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama