Miasta partnerskie Bolesławca podpisały „Deklarację solidarności” z Ukrainą

Sygnotariusze deklaracji
fot. UM Bolesławiec 20 sierpnia 2022 r. przedstawiciele miast partnerskich podpisali w Bolesławcu „Deklarację solidarności”, w której opowiadają się za pełnym poparciem dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych.
istotne.pl 1 partnerstwo, ukraina, miasto

Reklama

Miasta partnerskie i sam Bolesławiec stanowczo potępiają nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie, która kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi oraz podważa Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Sygnatariusze szczególne słowa wsparcia kierują do mieszkańców Zbaraża, miasta partnerskiego Bolesławca. Mieszkanki i mieszkańcy Zbaraża, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości takie jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i demokracja. Idea współpracy miast partnerskich oparta jest właśnie na tych wartościach.

Sygnatariusze z sześciu miast zapewniają, że miasta te będą dla nich bezpiecznym schronieniem w tym niezwykle trudnym czasie. Deklaracja zawiera również podziękowanie dla mieszkańców miast – sygnatariuszy za wsparcie dla partnerów z Ukrainy, okazane od pierwszych dni wojny oraz apel o dalsze wspólne kontynuowanie pomocy również po zakończeniu działań wojennych, w tym wsparcie Ukrainy w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Sygnatariuszami są przedstawiciele samorządów miast partnerskich z Bolesławca (Polska), Nogent-sur-Marne (Francja), Siegburga (Niemcy), Pirny (Niemcy), Vallecorsy (Włochy) i Acuto (Włochy).

20 sierpnia 2022 r. „Deklarację solidarności”, w asyście mera Zbaraża Romana Polikrowskiego, podpisali: Piotr Roman – prezydent Bolesławca, Bernard Rasquin – zastępca mera Nogent-sur-Marne, Stefan Rosemann – burmistrz Siegburga, Klaus Peter Hanke – burmistrz Pirny, Massimo Ferracci – radny Rady Gminy Vallecorsa, Matteo Franceschetti – radny Rady Gminy Acuto.

Pełny tekst „Deklaracji solidarności”:

Preambuła

Samorządy, miasta partnerskie, sygnatariusze niniejszej Deklaracji –

  • zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;
  • zważywszy na Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty 16 grudnia 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ;
  • zważywszy na Europejską Kartę Samorządu Lokalnego (European Charter of Local Self-government) przyjętą 15 października 1985 r. w Strasburgu przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy;
  • zważywszy na Uchwałę Nr XXVI/279/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Miastem Zbaraż w Ukrainie;
  • zważywszy, że owe dokumenty zmierzają do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw, zapewnienia społeczności międzynarodowej bezpieczeństwa i egzystencji w pokoju, osiągnięcia większej jedności jej członków, a gwarancją osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności, jak i prawa do samostanowienia swego narodu;
  • żywiąc swoją głęboką wiarę w podstawowe wolności, które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym, a z drugiej – na jednolitym pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one odwołują;
  • uznając solidarność, która łączy członków społeczności narodów cywilizowanych;
  • pomni tragicznych doświadczeń dwóch wojen światowych XX wieku, a także inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.;
  • zdeterminowani niezłomną wolą współdziałać w dążeniu do utrzymania pokoju powszechnego;
  • uznając, iż wspólnoty lokalne stanowią jedną z zasadniczych podwalin każdego ustroju demokratycznego państwa, a także fakt, iż współdziałanie na szczeblu samorządowym stanowi wkład w budowanie Europy wspartej na zasadach demokracji i solidarności między narodami,

postanowiły, co następuje:

Deklaracja solidarności

Deklarujemy pełne poparcie dla narodu ukraińskiego, który broni swojego kraju, zgodnie z ideą poszanowania prawa międzynarodowego, wolności oraz wartości demokratycznych.
Stanowczo potępiamy nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie, która kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi oraz podważa Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Ubolewamy nad śmiercią wielu cywilów spowodowaną przez tę napaść i działania wojenne oraz wyrażamy głębokie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców Ukrainy.

Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Zbaraża, miasta partnerskiego Bolesławca. Mieszkanki i mieszkańcy Zbaraża, obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości takie jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo i demokracja. Idea współpracy miast partnerskich oparta jest właśnie na tych wartościach.

Zapewniamy, że nasze miasta będą dla nich bezpiecznym schronieniem w tym niezwykle trudnym czasie. Dziękujemy mieszkańcom naszych miast za wsparcie dla naszych partnerów z Ukrainy, okazane od pierwszych dni wojny. Apelujemy o dalsze wspólne kontynuowanie pomocy również po zakończeniu działań wojennych. Wspierajmy Ukrainę w dążeniu do umacniania demokracji, a także do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Wyrażamy nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy wspólnie będziemy mogli realizować wiele projektów dotyczących współpracy pomiędzy społecznościami naszych miast.

Wierzymy, że przyszłość wszystkich Europejczyków może opierać się tylko na demokracji i rządach prawa jako filarach pokoju i dobrobytu.

Przekazujemy naszym przyjaciołom i partnerom z Ukrainy słowa solidarności i przyjaźni oraz deklarację daleko idącej pomocy.

W imię wolności i pokoju!

Reklama