Nowe bloki staną w centrum Bolesławca. Wiemy, gdzie i jak będą wyglądać

Bloki mieszkalne
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec wkrótce prawdopodobnie podejmie uchwałę w tej sprawie.
istotne.pl 183 ul. staroszkolna, inwestycja, rada miasta

Reklama

W czasie najbliższego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec rajcy zajmą się projektem uchwały „w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: »Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu«, zlokalizowanej na dz. nr 478 obr. 10 w Bolesławcu”.

W dokumencie mowa jest o budynkach, które mają powstać „w centrum miasta pomiędzy ulicami Staroszkolną i Hutniczą, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego wzdłuż ulic Jana Pawła II, M. Wańkowicza i K. I. Gałczyńskiego (...)”. W uzasadnieniu zaś czytamy:

Argumentem przemawiającym za podjęciem stosownej uchwały wspierającej realizację inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych jest rozwój gospodarczy miasta Bolesławiec. Zakłady przemysłowe, korzystając z rozwiązań wdrożonych przez lokalny samorząd, dokonują kolejnych inwestycji zwiększając swój potencjał produkcyjny i zatrudnieniowy. Istniejące zakłady zlokalizowane na terenie przemysłowym w rejonie ulicy Kościuszki, Przemysłowej i Modłowej, także bliskie sąsiedztwo centrów przemysłowych i logistycznych poza granicami miasta zapewnia liczne miejsca pracy, co generuje wciąż nowe potrzeby mieszkaniowe.

(…) Prezydent Miasta Bolesławiec oraz Rada Miasta Bolesławiec wspierają rozwój budownictwa mieszkaniowego, tym bardziej że szansa na szybkie zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy wsparta jest działaniami inwestorów sektora prywatnego w tym zakresie.

W kontekście zapewnienia nowych terenów mieszkaniowych przyrost terenów osadniczych o charakterze mieszkaniowym powinien polegać przede wszystkim na dopełnianiu i intensyfikacji zagospodarowania istniejących układów urbanistycznych, a następnie na dodawaniu nowych terenów zainwestowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granic istniejących terenów już zabudowanych.

Wnioskowana lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie istniejącego osiedla mieszkaniowego, z dostępem do istniejącej infrastruktury technicznej i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uwzględnia potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Szczegóły na stronie bolesławieckiego magistratu. Do tematu z pewnością wrócimy.

Reklama