tekst zlecony

Uwaga! Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Uwaga! Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
fot. UM Bolesławiec Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Urząd Miasta Bolesławiec przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100687).

Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą wezwani w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania, do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.);
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Reklama