tekst zlecony

Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalony. Jakie będą inwestycje i remonty?

Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalony. Jakie będą inwestycje i remonty?
fot. istotne.pl 30 grudnia 2020 roku Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2021 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2021 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 232 106 487,88 zł, po stronie wydatków 247 637 500 zł. Deficyt w wysokości 15 531 012,12 zł zostanie m.in. sfinansowany z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych oraz emisji obligacji.
istotne.pl 4 budżet, bolesławiec

Reklama

Prezydent Bolesławca Piotr Roman szczegółowo omówił sytuację finansową miasta, uwypuklił pozycję dotyczącą wydatków majątkowych, które wynoszą aż 46 776 951 zł oraz niski współczynnik zadłużenia, czyli bezpieczne zadłużenie miasta.

Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyBudżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyfot. UM Bolesławiec

W omówieniu znalazły się planowane wydatki na oświatę w wysokości 62 968 456 zł. Prezydent zaznaczył, że z budżetu miasta dokładamy do zadań oświatowych –
29 611 956 zł. W wystąpieniu zaprezentował wydatki na dotacje z budżetu miasta Bolesławiec dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Planowana kwota tych dotacji wynosi 13 125 776 zł. Zostanie ona przekazana dla 7 przedszkoli niepublicznych w wysokości 8 507 224 zł i 4 szkół podstawowych w wysokości 4 618 552 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 209 652 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci, które są mieszkańcami Bolesławca, a uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. W wystąpieniu prezydent Roman zaprezentował m.in. wydatki na pomoc społeczną, kulturę, sport, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, programy profilaktyczne oraz działania przy realizacji bieżących i rozpoczęcie nowych projektów dofinansowanych z środków unijnych i krajowych.

Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyBudżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyfot. UM Bolesławiec

Ważniejsze zadania budżetowe na 2021 r. dotyczące remontów i inwestycji:

 • Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych. Plan: 3 140 064 zł ogółem, w tym: 854 516 zł – środki własne, 2 285 548 zł dofinansowanie w ramach EOG. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu,
 • Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe. Plan: 6 800 000 zł. Zadanie dotyczy budowy budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu. W budynku przedszkola przewiduje się 6 oddziałów przedszkolnych, dla 150 dzieci,
 • Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok w Bolesławcu,
 • Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu,
 • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi,
 • Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Gdańska, Śluzowa, Lubańska i Warszawska w Bolesławcu,
 • Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu,
 • Budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu,
 • Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu,
 • Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu,
 • Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej,
 • Remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152),
 • Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
 • Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23,
 • Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga,
 • Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu,
 • Budowa wielofunkcyjnego miniboiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu,
 • Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem,
 • Monitoring na bulwarze,
 • Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 przy ul Górne Młyny 5 w Bolesławcu,
 • Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5,
 • Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu,
 • Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu,
 • Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu,
 • Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu,
 • Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego,
 • Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu,
 • Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem,
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok),
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 – ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta,
 • Współfinansowanie zadań powiatowych,
 • Wykonanie drogi pożarowej przy ul. Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu,
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab w Bolesławcu wraz z wymianą pokrycia dachowego,
 • Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej,
 • W ramach realizacji zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano pokrycie wydatków takich jak wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w 364 wspólnotach, z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – w kwocie 1 589 000 zł.
Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyBudżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyfot. UM Bolesławiec

Usługi pozostałe:

 • Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych – 770 000 zł;
 • Wymiana i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek), wprowadzenie stałej organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania – 1 710 000 zł,
 • Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 411 000 zł;
 • Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 25 000 zł,
 • Konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 117 000 zł,
 • Bieżące utrzymanie wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej – 2 662 700 zł,

Więcej na www.boleslawiec.eu

Budżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyBudżet Bolesławca na 2021 rok uchwalonyfot. UM Bolesławiec

Reklama