Informacja dot. sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r.

Informacja dot. sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r.
fot. Krzysztof Gwizdała Szanowny Przedsiębiorco, jeśli posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinieneś pamiętać, że każdego roku jesteś zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2020 roku.
istotne.pl alkohol, um bolesławiec

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

Zgodnie z przepisami, powinieneś do 31 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., możesz jeszcze dopełnić tego obowiązku w ciągu następnych 30 dni. Wiąże się to jednak z obowiązkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikającej z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Opłaty jesteś obowiązany wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiętaj, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy), tj.:

  • do 31 stycznia 2020 r.
  • do 31 maja 2020 r.
  • do 30 września 2020 r.

Jeżeli nie dokonasz wpłaty raty w należnej wysokości w podanym wyżej terminie, możesz jeszcze dokonać wpłaty w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty (wyliczonej z oświadczenia) za 2019 rok.

Uwaga

Jeżeli nie złożysz oświadczenia lub nie dokonasz należnej opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygaśnie w ciągu 30 dni od daty upływu tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenie możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony