Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na grudniowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na grudniowej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 18 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XIV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIV sesji
 3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2019 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
 7. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
  • prezentacja projektu uchwały budżetowej
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  • odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
  • odczytanie opinii Klubów Radnych i radnych niezrzeszonych
  • przedstawienie stanowiska Prezydenta wobec wniosków i opinii
  • dyskusja
  • przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta do projektu uchwały
  • głosowanie wniesionych przez Prezydenta Miasta propozycji autopoprawek
  • podjęcie uchwały budżetowej
 8. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica
  • w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
  • w sprawie zmiany uchwały nr LII/521/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec
  • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
  • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
  • w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2020 r.
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2020 rok
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2020 rok
  • w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
  • w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 9. Sprawy organizacyjne:
  9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta
 10. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony