Bolesławieccy księża ostrzegają przed wypisywaniem się z religii

Bolesławieccy księża ostrzegają przed wypisywaniem się z religii
fot. Istotne.pl Na stronie jednej z bolesławieckich parafii pojawił się tekst zatytułowany „Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii”.
istotne.pl religia

Jedna z bolesławieckich parafii zamieściła na swojej stronie internetowej tekst opracowany przez ks. dr. W. LechowaR. Witkowskiego o wymownym tytule „Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii”. Czytamy tam m.in.

Powodów wypisywania się uczniów z lekcji religii jest wiele. Można wśród nich wymienić przyczyny wynikające z pobudek religijnych, m.in. podjęcie decyzji o rezygnacji z rozwoju formacji chrześcijańskiej, zmianę wyznania, wątpliwości młodych w dziedzinie wiary, odejście od Kościoła, określenie się jako „osoba niewierząca” itp., a także przyczyny wynikające ze stosunku do samego przedmiotu nauczanego w określonej formie w ramach zajęć lekcyjnych, np. jakość pracy katechety czy dyscyplina na lekcji.

Autorzy jednak zaraz dodają:

Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków podejmowanej decyzji. [...]

Decyzja o nieuczęszczaniu na lekcje religii w szkole pociąga za sobą skutki wynikające z oczywistego obowiązku osoby wierzącej do pogłębiania swojej wiary. Katolik, który świadomie rezygnuje z formacji chrześcijańskiej proponowanej m.in. w ramach lekcji religii w szkole, popełnia grzech wobec I przykazania Bożego. Wagę tego grzechu należy rozważyć w sumieniu, rozpatrując zarówno aspekt osobowy – zaniedbanie życia religijnego – jak też aspekt społeczny – zgorszenie, które może się dokonać w konkretnym środowisku z racji publicznej decyzji wypisania się z lekcji religii. Decyzja o zaprzestaniu uczęszczania na religię niesie ze sobą szereg konsekwencji dla życia chrześcijańskiego, od rezygnacji z poznawania nauki Kościoła, doktryny wiary, dziedzin liturgicznych po poważny brak rozumienia życia duchowego, sakramentalnego i wspólnotowego.

Autorzy o obowiązkach rodziców:

[…] Odpowiedzialni za chrześcijańskie wychowanie są przede wszystkim rodzice, dlatego powinni troszczyć się o to, by ich dzieci uczęszczały na lekcje religii w szkole. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 226 § 2 podkreśla ogólne zadania rodziców: „Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół”.

Dalej mowa jest m.in. o tym, że „Kodeks Prawa Kanonicznego podaje również warunki przystępowania i przygotowania do sakramentów Eucharystii, pokuty, bierzmowania oraz zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, a także wylicza warunki, które trzeba spełnić, aby zostać chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Kodeks nie mówi wprost o obowiązku uczestnictwa w szkolnej nauce religii, można jednak wydedukować taki nakaz z ogólnych wskazań”.

Jakie są konsekwencje wypisania się z lekcji religii wg autorów wspomnianego tekstu?

  • skutkuje to „niemożnością odpowiedniego przygotowania do sakramentów: I Komunii św., pokuty i pojednania oraz bierzmowania, a więc uniemożliwia przyjęcie tych sakramentów.
  • nieuczestniczenie w lekcjach religii „uniemożliwia również bycie chrzestnym lub świadkiem bierzmowania”
  • powoduje „poważne naruszenie religijnego wychowania, które jest ściśle związane z przyjmowaniem sakramentów i przygotowaniem do nich”
  • „nieotrzymanie z tego przedmiotu oceny przez ucznia”
  • skutkuje „nieotrzymaniem diecezjalnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie danego poziomu edukacji religijnej”. („Uczeń wypisany z religii nie zostaje również wpisany do parafialnej księgi absolwentów religii. Mówi o tym komunikat Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z dnia 15 czerwca 2010 r.”).

Co ciekawe:

O fakcie wypisania się ucznia z lekcji religii należy poinformować proboszcza parafii, na terenie której on mieszka. Informacja jest odnotowywana w kartotece parafialnej. Taka procedura wynika z dokumentu Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce opracowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.

Autorzy konkludują:

Wypisanie się z religii w szkole niesie ze sobą cały szereg konsekwencji, poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej, przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, utrudnienie przygotowania do małżeństwa, aż do pozbawienia się możliwości przygotowywania się do sakramentów bierzmowania, Eucharystii, pokuty i pojednania. Zamyka się również drogę do zostania chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Poza tym skutkuje to także nieuzyskaniem oceny z religii na świadectwie szkolnym oraz brakiem otrzymania diecezjalnego zaświadczenia o ukończeniu edukacji religijnej. Sam zaś fakt wypisania się z religii jest odnotowywany w kartotece parafialnej.

Cały tekst można znaleźć na stronie Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.