Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji

Zobacz, o czym zdecydują miejscy radni na najbliższej sesji
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 25 września 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się X sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl sesja rm

Porządek obrad X sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad X sesji.
 3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz IX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 lipca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na VIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz na IX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 lipca 2019 r.
 5. Informacje:
  1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec”.
 8. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 9. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
 10. Projekty uchwał Rady Miasta:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2014-2018” za okres 2017-2018,
  2. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2019-2022”,
  3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  4. zmieniająca uchwałę nr XLIV/456/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  5. zmieniająca uchwałę Nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec
  6. w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów,
  7. w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienionej uchwałą Nr XXXI/329/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.,
  8. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/481/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”,
  9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/79/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  12. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
  13. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  14. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Tadeuszowi Jurkowskiemu,
  15. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Helenie Smoleńskiej,
  16. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Marii Niemczuk,
  17. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Barbarze Smoleńskiej,
  18. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Stanisławie Balawender,
  19. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Adamowi Fornalowi,
  20. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Bogdanowi Fiałkowskiemu,
  21. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Andrzejowi Żdanowi.
 11. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 12. Sprawy organizacyjne:
  1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 13. Zamknięcie sesji.

tekst zlecony