Centrum Dawnych Technik Garncarskich powstanie w Bolesławcu

Centrum Dawnych Technik Garncarskich powstanie w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska–Polska zatwierdził dofinansowanie projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” w wysokości 2 410 606,73 euro. Partnerami projektu są Gmina Miejska Bolesławiec – partner wiodący, Gmina Miejska Kłodzko, Miasto Jaroměř (Republika Czeska).
istotne.pl 183 muzeum ceramiki, garncarnia, um bolesławiec

W ramach projektu, realizowanego we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, planowane jest utworzenie w miastach partnerskich trzech centrów popularyzujących dawne rzemiosła. Centra związane będą z zabytkowymi obiektami, w których przeprowadzone będą prace renowacyjne i adaptacyjne.

Oprócz tych działań przewidziano powstanie czterech stałych ekspozycji i zorganizowanie siedmiu tematycznych wystaw czasowych wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia. Projekt przewiduje także działania promujące szlak turystyczny „Via Fabrilis”, poprzez zorganizowanie różnorodnych działań warsztatowych i pokazów w różnych punktach znajdujących się na nowej, liczącej ok. 250 km części szlaku. W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dla 38 instytucji związanych z dawnymi rzemiosłami: 22 po stronie polskiej i 16 po stronie czeskiej.

W Bolesławcu, przy współpracy z Muzeum Ceramiki, zostanie przeprowadzona modernizacja garncarni przy ul. Widok 1b, mającej charakter zabytku techniki i przystosowanie jej do funkcji Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Obiekt ten w ciągu ostatnich 25 lat był nieużytkowany lub użytkowany jedynie częściowo. Planowane prace konserwatorsko-budowlane mają na celu wyeksponowanie walorów zachowanego pieca garncarskiego jako zabytku techniki, poprawę jego stanu technicznego oraz stworzenie przestrzeni do realizacji warsztatów z zakresu technik dawnego garncarstwa oraz projektów wystawienniczych.

Wartość projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” wynosi łącznie 3 402 287,89 euro. Działania główne polegają na uruchomieniu Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu, Centrum Zdobnictwa Papieru w Jaroměřu, Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku, organizacji warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła oraz wystaw popularyzujących dawne rzemiosła.

Wartość projektu w części dotyczącej Bolesławca stanowi 1 424 987,89 euro (5.744.000 zł), w tym: środki zewnętrzne – 4 786 084 zł (83 %), wkład własny – 957 916 zł (17%). Czas trwania projektu zaplanowano od kwietnia 2019 do końca grudnia 2021 r.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony