Obradowała Rada Miasta Bolesławiec

Obradowała Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec 29 marca 2019 r. odbyła się VI sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Rada zapoznała się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.:

  • Komendanta Powiatowego Policji
  • Prokuratora Rejonowego
  • Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  • Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań nad podmiotami z terenu miasta, które nie mogą być kontrolowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W informacji znalazło się również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.

Radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec od 1 września 2019 r. Kolejne uchwały dotyczyły przekształcenia szkół.

Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono Szkołę Podstawową nr 2 z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Juliusza Słowackiego 2 i przy ul. Bielskiej 5, na Szkołę Podstawową nr 2 z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2. Majątek obiektu szkolnego przy ul. Bielskiej 5 zostanie przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Szkoły Podstawowej nr 4. Również z dniem 1 września 2019 r. przekształcono Szkołę Podstawową nr 4 z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody 12, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Mikołaja Brody 10, na Szkołę Podstawową nr 4 z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody 12, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Mikołaja Brody 10 i przy ul. Bielskiej 5.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rada uchwaliła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i w budżecie miasta na 2019 r. W budżecie plan dochodów po zmianach wynosi 184 908 274 zł, w tym dochodów bieżących 162 658 601 zł, a dochodów majątkowych 22 249 673 zł.

Natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 180 241 681,38 zł, w tym wydatków bieżących 161 188 249,28 zł, a wydatków majątkowych 19 053 432,10 zł.

Rada nie wyraziła zgody na udzielenie 99 proc. bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec w prawo własności tych gruntów.

Rada ustaliła 60 proc. bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec w prawo własności tych gruntów oraz warunki jej udzielenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Bonifikata w wysokości 60 proc. jest na poziomie najwyższej bonifikaty, jaką ustawodawca przewidział dla gruntów Skarbu Państwa.

Rada nie uchwaliła zmiany uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miasta Bolesławiec z 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Głosowanie nad uchwałami poprzedziły m.in. informacje Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

tekst zlecony