Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.
fot. UM Bolesławiec 30 grudnia 2015 r. Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2016 rok.
istotne.pl 0 budżet, samorząd, sesja rm

Radni jednomyślnie – 21 głosów za – przyjęli przedłożony przez prezydenta Bolesławca Piotra Romana budżet miasta.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.fot. UM Bolesławiec
Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.fot. UM Bolesławiec
Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.Radni jednogłośnie przyjęli budżet Bolesławca na 2016 r.fot. UM Bolesławiec

W 2016 roku stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają w Bolesławcu na niezmienionym poziomie, i to od roku 2012. Pomimo obniżenia przez ministra finansów maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązujące w mieście Bolesławiec stawki są niższe. W roku 2016 obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec z 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej.

W zakresie opłaty od posiadania psa zostaną wprowadzone dwie stawki, tj. od psa trwale oznakowanego poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego w wysokości 30 zł (obniżka o 5 zł) oraz nowa – od psa bez trwałego oznakowania w wysokości 120 zł.

W planie dochodów uwzględnione zostały – poza wpływami o charakterze podatkowym – wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 142.052.464 zł. Ogółem planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 135.448.742,48 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone w kwocie 120.352.107,22 zł stanowią optymalne ich wielkości, przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy. W uchwale przewidziano również środki w wysokości 1.318.977,22 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł (raty kredytów do spłaty w 2016 r.). Przychody w kwocie 150.000 zł to kolejna rata pożyczki udzielonej Powiatowi Bolesławieckiemu na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu. Na rozchody w kwocie 6.753.721,52 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6.603.721,52 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i wyniesie 34.977.838 zł, co stanowi 24,62% dochodów.

UM Bolesławiec/ii