Jakie ulgi będą w bolesławieckiej Karcie Dużej Rodziny?

Jakie ulgi będą w bolesławieckiej Karcie Dużej Rodziny?
fot. UM Bolesławiec Tańsza Orka, bezpłatny parking przy placu Piłsudskiego, bezpłatne przejazdy w weekendy miejskimi autobusami. To wszystko ma się znaleźć w Bolesławieckiej Karcie Dużej Rodziny.
istotne.pl agnieszka gergont, orka, karta dużej rodziny, sesja rm

Program Bolesławieckiej Karty ruszy w październiku tego roku. Trwa pozyskiwanie partnerów i przyjaciół wielodzietnych rodzin z Bolesławca, którzy zaoferują zniżki za usługi i towary. Lokalna Karta to odpowiedź prezydenta i Rady Miasta na liczne uwagi dotyczące krajowej Karty Dużej Rodziny, która w małych miejscowościach się nie sprawdza.

– Wciąż poszukujemy kolejnych partnerów i przyjaciół naszej Karty – mówi rzeczniczka Agnieszka Gergont. – To może być każdy przedsiębiorca: fryzjerzy, kosmetyczki, weterynarze, lekarze. Każdy kto za promocję chce wesprzeć rodziny wielodzietne jest mile widziany.

Poniżej przedstawiamy dotychczasowe propozycje ulg w Bolesławieckiej Karcie Dużej Rodziny.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu: 20% rabatu na biletowane usługi o charakterze prozdrowotnym-rekreacyjnym, sportowym, rehabilitacyjnym.
  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu: darmowy wstęp do Muzeum
  • Kryta pływalnia Sportowo-Rekreacyjna „Orka” w Bolesławcu: wstęp dla dziecka 5 zł za godzinę, dla osoby dorosłej bilet ulgowy
  • Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu: bezpłatne bilety w soboty, niedziele i święta (wprowadzenie wymaga zmiany taryfy uchwałą Rady Miasta)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu: bezpłatne wydanie pierwszej elektronicznej karty bibliotecznej upoważniającej do korzystania ze wszystkich działów biblioteki
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu: ulgi dotyczące: 50% odbioru odpadów poremontowych, 50% opłaty targowej pow.4m2 oraz bezpłatny parking przy Placu M. J. Piłsudskiego.

W sondzie można wypowiedzieć się, czy takie ulgi was satysfakcjonują, a w komentarzach wpisać swoje propozycje i opinie.

Czy satysfakcjonują cię zniżki dla dużej rodziny w Bolesławcu?
Nie, oczekuję wiecej
78.13 % głosów: 25
Tak, to ciekawe propozycje
21.88 % głosów: 7

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny”. Podstawowym założeniem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienie członkom tych rodzin pełnego korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i innych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PROGRAM „BOLESŁAWIECKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

1.Program „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny” jest adresowany do rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych) – zwanych w dalszej części rodzinami, zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
2. Do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z Programu uprawnieni są wszyscy członkowie rodzin, o których mowa w pkt 1, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, bez względu na wysokość dochodów, w szczególności :
1) opiekun – rodzic, w tym rodzic zastępczy lub osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica, opiekun prawny,
2) dziecko – dziecko własne, małżonka, znajdujące się pod opieką prawną, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, w wieku do ukończenia 18 roku życia, uczące się w wieku do 25 r. życia oraz niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem, że nie pozostaje w związku małżeńskim.
3. Podstawowymi celami Programu są:
1) promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, jako element polityki społecznej gminy miejskiej Bolesławiec,
2) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju rodziny,
3) wspieranie dużych rodzin poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także – z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych przez przedsiębiorców i inne podmioty,
4) wspieranie budżetów rodzin wielodzietnych obciążonych kosztami utrzymania,
5) poprawa koniunktury w lokalnych usługach i produkcji dóbr – dzięki ulgowym warunkom korzystania dla dużych rodzin (powinno to skutkować poprawą kondycji Partnerów Programu - instytucji samorządowych oraz podmiotów gospodarczych włączonych do programu Bolesławiecka Karty Dużej Rodziny).
4. Zakres uprawnień wynikających z programu, przysługujących podmiotom uprawnionym obejmuje system ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez Realizatorów Programu.
5. Program realizowany będzie poprzez:
1) opracowanie, koordynację systemu ulg zwiększających dostęp dużych rodzin do ofert miejskich instytucji i jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
2) zawieranie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy miejskiej Bolesławiec oraz z innymi podmiotami deklarującymi udział w realizacji Programu,
3) prowadzenie dokumentacji Programu,
4) bieżącą aktualizację katalogu ulg i preferencji oferowanych przez Realizatorów Programu,
5) promocję Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny” w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec poprzez prezentację jego założeń, realizatorów, katalogu przyznanych ulg i preferencyjnych usług oraz wszelkich innych informacji związanych z Programem.
6) wykorzystanie dostępnych gminie miejskiej Bolesławiec form promocji w celu zaangażowania do udziału w Programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z gminą miejską Bolesławiec, oferujących usługi, zakupy towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne na terenie gminy miejskiej Bolesławiec,
7) uwzględnianie wartości oraz potrzeb rodzin w strategiach, programach i inicjatywach podejmowanych przez gminę miejską Bolesławiec we współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami i pracodawcami.
6. Realizatorami programu są:
1) Urząd Miasta Bolesławiec,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
3) Partnerzy Programu - miejskie jednostki organizacyjne oraz inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, i przystąpią do Programu.
7. Realizatorzy Programu umieszczają na swoich witrynach, w widocznych miejscach w siedzibie oraz na stronach internetowych informację o honorowaniu Karty z dopiskiem „Bolesławiecki Przyjaciel Dużej Rodziny”.
8. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez Realizatorów Programu jest „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
9. Zasady wydawania i korzystania z Karty określa Regulamin Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
10. Do 31 marca każdego roku Prezydent Miasta Bolesławiec przedstawi Radzie Miasta Bolesławiec roczne sprawozdanie z realizacji projektu.

Regulamin Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”

§ 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Program – Program „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”;
2) Karta – dokument „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”, uprawniający do korzystania z instrumentów przewidzianych w Programie;
3) Osoba Uprawniona – członek dużej rodziny spełniającej warunki określone w Programie, uprawniony do korzystania z instrumentów w nim przewidzianych;
4) Partner Programu – miejska jednostka organizacyjna lub inny zainteresowany podmiot, który zaoferuje zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, i przystąpi do Programu na podstawie zawartego porozumienia.

§ 2.1. Wniosek o wydanie Karty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały,
można składać przez cały rok w Urzędzie Miasta Bolesławiec w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00, w dni pracy.
2. Wniosek, zawierający kompletne dane wszystkich uprawnionych członków rodziny, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny.
3. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie oraz okazać do wglądu oryginały dokumentów:
1) dokumentu tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
2) legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
3) skróconego aktu urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego;
4) zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki,
w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia;
5) postanowienia sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinie zastępczej;
6) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku niepełnosprawnego pełnoletniego członka rodziny;
5. Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku.

§ 3.1. Kartę imienną, zawierającą datę ważności oraz numer, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, wydaje się nieodpłatnie w ciągu 14 dni od złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku, indywidualnie dla każdej Osoby Uprawnionej.
2. Karta ważna jest przez okres jednego roku kalendarzowego i upoważnia do korzystania
z przysługujących na jej podstawie uprawnień po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku dziecka nie posiadającego własnego dokumentu, wraz z Kartą opiekuna i dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
3. Odbiór Kart dla członków rodziny potwierdza osoba pełnoletnia, po okazaniu się dowodem
osobistym i potwierdzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem.

§ 4.1. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, Osoba Uprawniona zobowiązana jest do
niezwłocznego złożenia stosownego oświadczenia w Urzędzie Miasta w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00, w dni pracy.
2. Wydanie duplikatu Karty wymaga ponownego złożenia wniosku.
3. Za wydanie duplikatu Karty pobiera się opłatę w wysokości 15 zł, którą należy uiścić w kasie na rachunek
bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu nr 40 1020 5226 0000 6102 0507 9878.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie duplikatu Karty.

§ 5.1. Osoby Uprawnione nie mogą użyczać Karty osobom trzecim, pod karą cofnięcia przyznania uprawnienia.
2. W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta Bolesławiec, w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00, w dni pracy, począwszy od 15 września 2015 r.

§ 6. Wykaz Partnerów Programu, oferowanych usług i towarów oraz wysokości przysługujących za nie Osobom Uprawnionym ulg, zwolnień i rabatów publikowany jest na stronie internetowej www.boleslawiecka.karta.duzej.rodziny.pl (redakcja: strona dostębpna będzie w październiku 2015 roku)

§ 7. Partnerzy Programu przystępują do jego realizacji na zasadach suwerenności i partnerstwa, w formie i zakresie uzgodnionym przez strony.

§ 8.1. Lokale Partnerów Programu, miejsca honorowania Kart, ulotki, plakaty i materiały informacyjne dotyczące danego wydarzenia, w trakcie którego przysługują uprawnienia wynikające z posiadania Karty, oznakowane zostaną logo Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
2. Partnerzy Programu mają prawo korzystać z logo Programu we własnych materiałach promocyjnych.

iza