Będziemy płacić mniej za ciepło

Będziemy płacić mniej za ciepło
fot. www.zec.boleslawiec.pl Pierwszy raz w historii spółka miejska ZEC obniża ceny. Zapłacimy mniej za ciepło od 2,5% do 4,5%. Nowa taryfa obowiązywać będzie przez rok.
istotne.pl zec, opłaty, obniżka

W dniu 16 listopada 2013 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

– Dwa czynniki wpłynęły na obniżenie cen ciepła – mówi prezes spółki Wiesław Ogrodnik. – Pierwszy, główny czynnik, to spadek cen miału węglowego na rynku. Drugi czynnik, którego nie można bagatelizować, to optymalne zarządzanie pozostałymi kosztami w spółce.

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

  • Grupa B.1. – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Centralnej przy ul. Gałczyńskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy
  • Grupa B.2. – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Centralnej przy ul. Gałczyńskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy
  • Grupa P – odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej wytwarzanego w źródle ciepła opalanym gazem ziemnym, zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 54

Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie, pobierana po wykonaniu przyłącza powyżej 10 m jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza, dla przyłącza do 10 m według opłaty ryczałtowej ustalonej w taryfie.

Ustalone w niniejszej Taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WyszczególnienieJednostkiWysokość cen i stawek opłat
Grupa B.1.Grupa B.2.
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok51 465,92
rata miesięczna4 288,83
Cena ciepłazł/GJ27,18
Cena nośnika ciepłazł/m³8,95
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok16 606,4822 653,46
rata miesięczna1 383,871 887,79
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ10,5612,28

(informacja: ZEC/ii)