Dziesiąta edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o Bolesławcu

Dziesiąta edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała Ruszyła kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Prezydenta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.
istotne.pl konkurs, um bolesławiec

Regulamin konkursu

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2014/2015 i 2015/2016 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac biorących udział we wcześniejszych edycjach.

Rekomendowane przez prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Procedura zgłaszania prac:

Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które dziekan wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac biorących udział we wcześniejszych edycjach.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41:

 • osobiście
 • lub drogą pocztową do 16 grudnia 2016 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie prosimy dopisać:

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DOKTORSKĄ.

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:

 • 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej
 • zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD)
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni
 • recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora
 • wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu)
 • jednostronicowe streszczenie pracy
 • oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu, zawartych w regulaminie, oraz o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy
 • w przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych (magisterskich) uzyskanych za granicą potwierdzenie zgodne z procedurą określoną w art. 191a ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 ze zm.)
 • w przypadku prac doktorskich obronionych za granicą potwierdzenie zgodne z procedurą określoną w art. 24 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014, poz. 1852 ze zm.).

Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski. Kapitułę powołuje prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.

Konkurs odbędzie się, jeśli wpłyną co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od konkursu lub wydłużenia naboru prac w ramach 10 edycji konkursu do 15 grudnia 2017 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2016/2017.

Decyzja o realizacji konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona kapituła konkursu, którą reprezentują przedstawiciele:

 • kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby)
 • Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).

Sekretarzem kapituły konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec niewchodzący w skład kapituły. Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów konkursu. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne:

 • I nagroda 3 000 zł (trzy tysiące złotych)
 • II nagroda 2 000 zł (dwa tysiące złotych)
 • III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł (netto). Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione. Uczelnie reprezentowane przez laureatów konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2017 r. W przypadku wydłużenia naboru w ramach 10 edycji konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 31 stycznia 2018 r.

Więcej o konkursie na stronie Urzędu Miasta Bolesławiechttp://bolesławiec.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=article&id=156:nagroda_prace_magisterskie_2016&catid=9&Itemid=125 oraz pod numerami telefonu 75 645 64 00, 75 645 65 61, a także pod adresem mailowym: jakubczyc@um.boleslawiec.pl.

UM Bolesławiec/ii