Nowy system gospodarki odpadami. Zmiany od 1 kwietnia 2015 r.

Nowy system gospodarki odpadami. Zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
fot. freeimages.com (Bartek Ambrozik) 2 lutego 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
istotne.pl śmieci, pieniądze, um zgorzelec

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy nakładają na wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miasta. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa składa jedną deklarację (a nie dla poszczególnych lokali) i uiszcza jedną opłatę.

Zmiana dotyczy mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. Domki jednorodzinne oraz podmioty gospodarcze składają deklarację na dotychczasowych zasadach.

Wzór deklaracji oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelca.

Wydział Podatków i Opłat UM Zgorzelec/ii