Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie zgorzeleckim od 1 stycznia 2016 r.

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie zgorzeleckim od 1 stycznia 2016 r.
fot. freeimages.com (ekelzarth) Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r. w powiecie funkcjonować będą cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Bogatyni, Sulikowie, Węglińcu oraz w Zgorzelcu.
istotne.pl pomoc, prawo

To konsekwencja wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkty czynne będą przez pięć dni w tygodniu w wymiarze czterech godzin dziennie, uwzględniając również potrzebę świadczenia tych usług w godzinach popołudniowych.

Darmowa pomoc prawna świadczona będzie dla uprawnionych osób fizycznych, których krąg określony został szczegółowo w przyjętej regulacji. Korzystać z niej będą mogli:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Ponadto ustawodawca precyzyjnie określił zakres świadczonej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio: adwokata lub radcy prawnego, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powiat Zgorzelecki/ii