Trwa Tydzień Mediacji

Trwa Tydzień Mediacji
fot. freeimages.com (Mike Johnson) W dniach od 12 do 17 października 2015 r. po raz kolejny w całej Polsce będziemy obchodzić Tydzień Mediacji.
istotne.pl policja, mediacja

Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W Polsce, już po raz trzeci, obchody będą rozszerzone na cały tydzień.

Tegoroczne obchody, wzorem lat ubiegłych, przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Warto przypomnieć, że prezydent RP podpisał ustawę z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.). Bezpośrednim celem zmian jest wzrost liczby mediacji w sprawach cywilnych (skutkujący usprawnieniem postępowania sądowego – odciążeniem sądów oraz obniżeniem kosztów postępowania sądowego – dla obywateli i państwa), a oczekiwanym rezultatem – wzrost liczby mediacji również w pozostałych rodzajach spraw (karnych, nieletnich).

Wśród podstawowych zmian należy wspomnieć o:

  • wprowadzeniu obowiązku informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu;
  • wzmocnieniu obowiązku informowania o mediacji oraz nakłaniania do mediacji przez sąd;
  • możliwości wyznaczenia spotkania informacyjnego lub posiedzenia niejawnego, a także kierowania do mediacji na każdym etapie sprawy i więcej niż raz w toku postępowania;
  • listach stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych – stali mediatorzy będą musieli spełniać określone w ustawie warunki (np. niekaralność, odpowiednia wiedza i umiejętności);
  • umocowaniu funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych;
  • zaliczeniu kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych (możliwość zwolnienia od kosztów mediacji);
  • innych zachętach finansowych (zwrot całości opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej mediacyjnej będzie wolny od opłaty sądowej, zachęta podatkowa – w przypadku zawarcia ugody możliwość rozliczenia faktury korygującej w zakresie podatku dochodowego w bieżącym okresie rozliczeniowym).

Nowa ustawa podkreśla pierwszeństwo stron przy wyborze mediatora, pozwala na szybkie przekazywanie danych kontaktowych mediatorowi oraz umożliwia elastyczne podejście do czasu trwania mediacji (do 3 miesięcy). Według nowych regulacji, jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy.

W trakcie Tygodnia Mediacji dyżurujący policjanci będą udzielali informacji osobom, które zgłoszą się do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w godzinach 10:00-13:00.

Ministerstwo Sprawiedliwości/KPP Zgorzelec/ii