Dochody i wydatki miasta

Dochody i wydatki miasta
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

8 września br. odbyła się pierwsza po wakacjach Sesja Rady Miejskiej z bardzo bogatym, porządkiem obrad. Jednym z ważniejszych tematów była debata nad realizacją budżetu miasta za I półrocze 92 r. oraz informacja z wykonawstwa zadań społeczno-gospodarczych miasta.
Porządek obrad zawierał ponadto informację o działałności zamkniętych i otwartych placówek służby zdrowia, informację o funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, informację o funkcjonowaniu handlu w mieście w ostatnich dwóch latach z uwzględnieniem prywatyzacji. Oddzielnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. Obrady Sesji trwały ponad sześć godzin, a materiałów z posiedzenia starczyłoby na kilka wydań naszego "Głosu". Czytelnicy muszą wybaczyć więc, że w tej krótkiej informacji ograniczę się do spraw budżetu, obiecując powrócenie do niektórych z ważniejszych spraw w innych wydaniach naszego pisma. Plan budżetu (po korektach czerwcowych) miasta na rok 1992 po stronie dochodów wynosi 47.412.197 tys. zł., a po stronie wy datków 58.263.454 tys. zł. (różnicę pokrywa się z nadwyżki wypraco wanej w ubiegłym roku).
Wykonanie budżetu w okresie I półrocza przedstawia się następująco: plan dochodów budżetowych wykonany został w 54,6 proc. (z czego dochody własne zrealizowane zostały w 55,4 proc.). Plan wydatków po zmianach zrealizowano w wysokości 41,1 proc. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że takie jednostki budżetowe, jak Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej czy Miejski Zakład Komunikacji starają się być w dużym stopniu samowystarczalne (dzięki prowadzonej oszczędności, poprawie organizacji pracy, poszukiwaniu źródeł dochodu itp.). W trudnej sytuacji jest oświata i ochrona zdrowia, jak poinformował dyrektor ZOZ Jan Hałubiec dla pozyskania środków na funkcjonowanie Szpitala zrezygnowano z 70 etatów, wprowadzono odpłatność pielęgniarek i salowych za posiłki przysługujące w czasie dyżurów, a w najtrudniejszych miesiącach (styczeń, luty) trzeba było w pociąg ważnym stopniu ograniczyć, a nawet całkowicie zawiesić wypłaty premii. Znaczne oszczędności przyniesie szpitalowi zamiana ogrzewania z węglowego na gazowe.
Oceniając realność wykonania zadań społeczno-gospodarczych w II półroczu 1992 r. stwierdzono, że większość zadań rzeczowych przyjętych do realizacji będzie miała pokrycie w budżecie.
Sesja przyjęła Uchwałę o wprowadzeniu zmian w budżecie miasta wprowadzając dodatkowo 3 mld 491 mln złotych z przeznaczeniem na regulacje płac w sferze budżetowej, a także na uzupełnienie innych potrzeb wszystkich jednostek budżetowych.