Niebezpiecznie na przejściu dla pieszych przy ul. Tamka w Bolesławcu?

Niebezpiecznie na przejściu dla pieszych przy ul. Tamka w Bolesławcu?
fot. ii Docierają do nas sygnały, że na przejściu dla pieszych przy ulicy Tamka w Bolesławcu (w pobliżu skrzyżowania z ul. Kościuszki), po zmianie oprogramowania, światło zielone świeci się tylko przez kilka sekund, a co za tym idzie niektórzy piesi – zwłaszcza osoby starsze – mają problem z przejściem przez jezdnię.
istotne.pl kolizja, skrzyżowanie, dsdik, ul. tamka

Samochody nadjeżdżają, gdy piesi są np. w połowie drogi. Czytelnicy mówią, że z tego powodu miejsce to stało się niebezpieczne. Teresa Grabowska-Chudy, zastępczyni dyrektora ds. zarządzania infrastrukturą drogową w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, wyjaśnia:

Obecnie funkcjonujący program na skrzyżowaniu obowiązuje od 18 października 2016 r. Program ten został wykonany i wdrożony w terenie jako korekta autorska projektanta do zadania „Modernizacja sygnalizacji świetlnych wraz ze zmianami programów sygnalizacji świetlnych w m. Bolesławiec z podziałem na 4 zadania” w zakresie niniejszego skrzyżowania. Korekta programu sygnalizacji uzyskała opinię DSDiK oraz zatwierdzenie [...] zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Idea zmian programowych i zmian w organizacji ruchu, wdrożonych podczas realizacji „Modernizacji sygnalizacji…” na czterech skrzyżowaniach w Bolesławcu (al. 1000-lecia–ul. Spółdzielcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363; Jeleniogórska–Podgórna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297; Tamka–Grunwaldzka–S. Staszica i Tamka–T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297; Zgorzelecka–Wesoła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297), wynikała z analizy tych skrzyżowań przez firmę zewnętrzną i otrzymanych na jej podstawie wniosków. Podstawowym argumentem wymuszającym zmianę programów sygnalizacji na skrzyżowaniach był fakt, że poprzednie programy były niedostosowane do obowiązujących przepisów.

Odnosząc się do sposobu realizacji fazy, w której umożliwione jest przejście pieszych przez wlot ul. Chrobrego (od strony stacji PKP), informuję, że sygnał zielony dla tego przejścia, wg zatwierdzonego programu, ma długość 10 s (6 s sygnału stałego i 4 s sygnału migającego). W tej samej fazie zezwolenie na ruch otrzymuje również strumień pojazdów wyjeżdżających w prawo lub w lewo spod wiaduktu od ul. Kościuszki. Z uwagi na to, że strumień ten jest sterowany sygnałem ogólnym, dopuszczalna jest kolizja ze strumieniem pieszych na wlocie ul. Chrobrego, co jest zgodne z przepisami (pkt 8.3.2, załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [...]).

Jednocześnie zachowano warunek bezpieczeństwa, w którym po rozpoczęciu nadawania sygnału zielonego dla obu strumieni kolizyjnych, strumień pieszych znajduje się w punkcie kolizji jako pierwszy, a oba krańce przejścia są bardzo dobrze widoczne dla pojazdów ewakuujących się spod wiaduktu. W sytuacji opisanej powyżej kierujący pojazdami mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez przejście, nawet w sytuacji, gdy w trakcie przechodzenia zastanie ich sygnał czerwony.

I dodaje:

Biorąc pod uwagę bardzo krótki czas funkcjonowania nowego programu, DSDiK prosi o wykazanie się cierpliwością, gdyż przy tak znacznej ingerencji w sposób sterowania, kierowcy i piesi potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowych rozwiązań. Ostateczna weryfikacja sprawności działania tego skrzyżowania będzie możliwa po kilku miesiącach eksploatacji. DSDiK będzie monitorować sytuację na skrzyżowaniu i jeżeli będzie to konieczne, podejmie kroki w celu usprawnienia pracy skrzyżowania.

Do tematu wrócimy.

Niebezpiecznie na przejściu dla pieszych przy ul. Tamka w Bolesławcu?Niebezpiecznie na przejściu dla pieszych przy ul. Tamka w Bolesławcu?fot. ii